Eduskunta http://arialsio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132413/all Thu, 22 Mar 2018 11:03:56 +0200 fi Perussuomalaisilla on EU-linja http://janimakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252683-perussuomalaisilla-on-eu-linja <p>EU-keskustelua maassamme leimaa hymistelevä konsensushenkisyys. Lähes kaikissa EU:n liittyvissä asioissa suomalaiset puolueet lähinnä kilpailevat siitä, mikä on missäkin asiassa myönteisin ja &rdquo;fantsuttelevin&rdquo; EU:n suuntaan. Ehkä monelle erityisesti vasemmistopuolueiden kannattajille tulisi yllätyksenä omien edustajiensa EU-intoilu, jos he vain tietäisivät siitä.</p><p>Eduskunnassa avointa EU-keskustelua käydään valitettavan vähän. Tästä syystä kansalaiskeskustelussa on vaikea arvioida eri puolueiden esittämiä linjauksia sekä vaihtoehtoja EU:n ja siellä vaikuttamisen suhteen. Hallituksen päätökset käytännössä määräävät etenemisen ja eduskunnan rooliksi jää lähinnä siunata linjaukset suuressa valiokunnassa.</p><p>Perussuomalaiset ovat ainoa eduskuntapuolue, jonka mielestä EU ei ole itseisarvo, vaan välinearvo. Jäsenyys unionissa sekä rahaliitossa ovat tällä hetkellä vallitsevia tosiasioita, mutta eivät välttämättä pysyviä ratkaisuja. Suomi on liittynyt unioniin saadakseen mahdollisuuden vapaaseen kaupankäyntiin, ei maksaakseen muiden velkoja tai joutuakseen muiden määräysvallan alle.</p><p>Useamminkin siis soisi kysyttävän, mikä on perussuomalaisten vaihtoehto &ndash; mitä mielestämme pitäisi tehdä toisin. Puolueen EU-linjausten pohja tulee voimassaolevista puolue- ja vaaliohjelmista. Sen ohella kuitenkin olemme ottaneet useissa yhteyksissä kantaa aiheeseen suppeammin tai laajemmin eri valiokuntien sekä erityisesti suuren valiokunnan vastalauseissamme.</p><p>Määritelmän mukaisesti &rdquo;suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan&rdquo;. Suuren valiokunnan perussuomalaisena edustajana olen perehtynyt aihepiiriin ja ollut rakentamassa linjaamme yhteistyössä muun ryhmän sekä puolueen kanssa.</p><p>Eräs esimerkki tällaisesta laajemmasta kannasta on 21.3.2018 annettu valiokunnan lausunto valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 2018. Se on eri aloja läpileikkaava linjaus siitä, kuinka maamme äänivaltaa unionissa tulisi käyttää ja mitkä ovat kantamme ajankohtaisiin suuriin kysymyksiin. Esitimme ainoana puolueena oman pohjaesityksemme, koska näkemysero hallituksen linjaan oli liian syvä.</p><p>Kaikki asiaan kuuluvat alkuperäistekstit ovat luettavissa eduskunnan sivuilta pöytäkirjasta <a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SuVL_1+2018.aspx" target="_blank">linkin</a>&nbsp;kautta. Blogin lähteenä toimiva perussuomalaisten eriävä mielipide löytyy kohdasta &rdquo;Eriävä mielipide 2&rdquo;.&nbsp; Kantamme ohella suosittelen lukemaan myös dokumentista löytyvät vihervasemmiston vastalauseet, joissa pyritään jopa entisestään vesittämään hallituksen valmiiksi myöntyväistä linjaa.</p><p>Seuraavassa kokoan helpommin luettavaan muotoon eräitä keskeisiä linjauksia eriävästä mielipiteestämme.</p><p>1. Johdanto</p><p>Perussuomalaiset jättivät suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen vaikuttamisstrategiaan, joka linjaa Suomen kantaa EU:n suunnasta. Perussuomalaisten mukaan EU-vaikuttamisstrategia 2018 kokoaa valtioneuvoston kantoja ja alustavia näkemyksiä liian suurpiirteisesti. Mielestämme strategian tulisi sen sijaan olla yksityiskohtaisempi sekä kriittinen EU:n ja EMU:n syventämistä kohtaan.</p><p>2. Ei arvopohjahössötykselle</p><p>Euroopan unionin tulisi tuottaa Suomelle lisäarvoa lähinnä vapaakaupan muodossa. EU ei ole itsetarkoitus, vaan välinearvo. Emme pidä mielekkäänä ottaa Suomen päämääräksi unionin yhtenäisyyden, arvopohjan tai muun abstraktin käsitteen korostamista. Perussuomalaiset eivät näe tarpeellisena Unionin vaikutusvallan ulottamista arvopolitiikan ohjaamiseen tai mielipidevaikuttamiseen. Vaikuttamisen tulee keskittyä kansallisen edun näkökulmaan.</p><p>3. Ympäristöstä ei kilpailuhaittaa Suomelle</p><p>Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että uusiutuvan energian direktiivin bioenergian kestävyyttä koskevat linjaukset eivät uhkaa Suomen harjoittamaa vastuullista metsänhoitoa ja hakkuita, jotka ovat osa teollisuutemme selkärankaa. Ympäristöpolitiikan osalta Suomen EU-vaikuttamisen tulee keskittyä siihen, että muut maat huolehtivat ympäristövelvoitteistaan vähintään samalla tasolla kuin Suomi on jo huolehtinut, emmekä voi hyväksyä uusia velvoitteita itsellemme ennen tätä.&nbsp;</p><p>4. Euroeroon valmistauduttava</p><p>Perussuomalaiset toteavat, että hallitus ei ole esittänyt käyttökelpoista mallia EMU:n kehittämiseksi eikä ole varautunut siihen, että EMU joko hajoaa tai siitä eroaa tai on erotettava jäsenmaita lähivuosina. EMU:n kohtalo on sama kuin on aiemmin ollut kaikilla valuutta-alueilla, jotka on muodostettu hyvin erilaisista maista ja kansantalouksista. Suomen tuleekin laatia toimenpideohjelma EMU:n hajoamisen ja Suomen siitä eroamisen varalle.</p><p>5. Ei liittovaltiokehitykselle</p><p>Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi EU:n kehittymistä kohti liittovaltiota. Euroopan kansoille ja kansallisvaltioille kuuluvaa poliittista päätäntävaltaa ei saa siirtää enempää EU:lle. EU:n liittovaltiomaisia rakenteita olisi sen sijaan perusteltua ryhtyä purkamaan hallitusti, jotta päätäntävaltaa saadaan palautettua takaisin lähemmäs Euroopan kansoja.</p><p>Perussuomalaiset torjuvat suunnitelmat määräenemmistöpäätösten lisäämisestä. Tällaisen päätöksentekomenettelyn lisääminen kasvattaisi suurten EU-maiden valtaa, eikä olisi kansallinen etumme. Perussuomalaiset vastustavat ylikansallisten vaalilistojen käyttöönottoa, komission ja neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistämistä sekä mitään pakottavia kärkiehdokasmenettelyjä.</p><p>6. Oikeus pidettävä omissa käsissä</p><p>Perussuomalaisten mielestä oikeusasioiden korostuminen EU:ssa ja oikeudenkäytön siirto EU:n elimille muissakin kuin nimenomaisesti kansainvälistä yhteistyötä vaativissa asioissa, on huolestuttavaa. Suomen tulisi korostaa omaa kansallista lainsäädäntöä asioiden ensisijaisena ratkaisukeinona. Uusiin avauksiin EU:n elinten tuomiovallan laajentamiseksi tulee suhtautua kriittisesti.</p><p>7. Turvapaikkasurffailu kuriin</p><p>Pidämme hyvänä, että maahanmuuton ja muuttoliikkeen hallinnan suhteen ajattelu Euroopassa on järkevöitynyt vuoden 2015 turvapaikkakriisin jälkeen. Nyt tunnustetaan jo laajalti tuolloin vaatimamme periaatteet siitä, että rajojen sekä sopimusten on pidettävä.</p><p>Käytännön toimia Unionilta kuitenkin odotetaan, että turvapaikanhakijoiden mielivaltainen liikkuminen maasta toiseen estetään ja pidemmällä aikavälillä siirrytään turvapaikanhaun siirtämiseen mahdollisimman pitkälle kolmansiin maihin Unionin rajojen ulkopuolelle.</p><p>8. Oma puolustus ensin</p><p>Perussuomalaiset kannattaa rajattua puolustusyhteistyötä esimerkiksi puolustusteollisuuden toimintaedellytysten helpottamiseksi, huoltovarmuuden turvaamiseksi ja turvallisuuspoliittisesti tärkeän tiedon vaihdossa. Suomen ei kuitenkaan pidä olla mukana kehittämässä EU:n yhteistä armeijaa ja sotilasliittoa. Nato on jo vallitseva puolustusliitto suurelle osalle EU-maita, ja Suomi on valinnut liittoutumattomuuden tien. Suomalaisten tulee puolustaa Suomea, ei EU:ta.</p><p>9. Liittolaisia kansallista etua korostavista maista ja puolueista</p><p>Suomen tulee vaikuttamisessaan painottaa uusien yhteistyösuhteiden ja liittolaisuuksien löytämistä Euroopasta sellaisista maista ja puolueista, jotka korostavat kansallista etua ja EU:n päätösvallan keventämistä. Tässä tulee toimia ennakkoluulottomasti ja etsiä yhteistyösuhteita myös Itäisen Euroopan maista. EU:n tulisi palata kohti alkuperäistä tarkoitustaan kauppaliittona.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> EU-keskustelua maassamme leimaa hymistelevä konsensushenkisyys. Lähes kaikissa EU:n liittyvissä asioissa suomalaiset puolueet lähinnä kilpailevat siitä, mikä on missäkin asiassa myönteisin ja ”fantsuttelevin” EU:n suuntaan. Ehkä monelle erityisesti vasemmistopuolueiden kannattajille tulisi yllätyksenä omien edustajiensa EU-intoilu, jos he vain tietäisivät siitä.

Eduskunnassa avointa EU-keskustelua käydään valitettavan vähän. Tästä syystä kansalaiskeskustelussa on vaikea arvioida eri puolueiden esittämiä linjauksia sekä vaihtoehtoja EU:n ja siellä vaikuttamisen suhteen. Hallituksen päätökset käytännössä määräävät etenemisen ja eduskunnan rooliksi jää lähinnä siunata linjaukset suuressa valiokunnassa.

Perussuomalaiset ovat ainoa eduskuntapuolue, jonka mielestä EU ei ole itseisarvo, vaan välinearvo. Jäsenyys unionissa sekä rahaliitossa ovat tällä hetkellä vallitsevia tosiasioita, mutta eivät välttämättä pysyviä ratkaisuja. Suomi on liittynyt unioniin saadakseen mahdollisuuden vapaaseen kaupankäyntiin, ei maksaakseen muiden velkoja tai joutuakseen muiden määräysvallan alle.

Useamminkin siis soisi kysyttävän, mikä on perussuomalaisten vaihtoehto – mitä mielestämme pitäisi tehdä toisin. Puolueen EU-linjausten pohja tulee voimassaolevista puolue- ja vaaliohjelmista. Sen ohella kuitenkin olemme ottaneet useissa yhteyksissä kantaa aiheeseen suppeammin tai laajemmin eri valiokuntien sekä erityisesti suuren valiokunnan vastalauseissamme.

Määritelmän mukaisesti ”suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan”. Suuren valiokunnan perussuomalaisena edustajana olen perehtynyt aihepiiriin ja ollut rakentamassa linjaamme yhteistyössä muun ryhmän sekä puolueen kanssa.

Eräs esimerkki tällaisesta laajemmasta kannasta on 21.3.2018 annettu valiokunnan lausunto valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 2018. Se on eri aloja läpileikkaava linjaus siitä, kuinka maamme äänivaltaa unionissa tulisi käyttää ja mitkä ovat kantamme ajankohtaisiin suuriin kysymyksiin. Esitimme ainoana puolueena oman pohjaesityksemme, koska näkemysero hallituksen linjaan oli liian syvä.

Kaikki asiaan kuuluvat alkuperäistekstit ovat luettavissa eduskunnan sivuilta pöytäkirjasta linkin kautta. Blogin lähteenä toimiva perussuomalaisten eriävä mielipide löytyy kohdasta ”Eriävä mielipide 2”.  Kantamme ohella suosittelen lukemaan myös dokumentista löytyvät vihervasemmiston vastalauseet, joissa pyritään jopa entisestään vesittämään hallituksen valmiiksi myöntyväistä linjaa.

Seuraavassa kokoan helpommin luettavaan muotoon eräitä keskeisiä linjauksia eriävästä mielipiteestämme.

1. Johdanto

Perussuomalaiset jättivät suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen vaikuttamisstrategiaan, joka linjaa Suomen kantaa EU:n suunnasta. Perussuomalaisten mukaan EU-vaikuttamisstrategia 2018 kokoaa valtioneuvoston kantoja ja alustavia näkemyksiä liian suurpiirteisesti. Mielestämme strategian tulisi sen sijaan olla yksityiskohtaisempi sekä kriittinen EU:n ja EMU:n syventämistä kohtaan.

2. Ei arvopohjahössötykselle

Euroopan unionin tulisi tuottaa Suomelle lisäarvoa lähinnä vapaakaupan muodossa. EU ei ole itsetarkoitus, vaan välinearvo. Emme pidä mielekkäänä ottaa Suomen päämääräksi unionin yhtenäisyyden, arvopohjan tai muun abstraktin käsitteen korostamista. Perussuomalaiset eivät näe tarpeellisena Unionin vaikutusvallan ulottamista arvopolitiikan ohjaamiseen tai mielipidevaikuttamiseen. Vaikuttamisen tulee keskittyä kansallisen edun näkökulmaan.

3. Ympäristöstä ei kilpailuhaittaa Suomelle

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että uusiutuvan energian direktiivin bioenergian kestävyyttä koskevat linjaukset eivät uhkaa Suomen harjoittamaa vastuullista metsänhoitoa ja hakkuita, jotka ovat osa teollisuutemme selkärankaa. Ympäristöpolitiikan osalta Suomen EU-vaikuttamisen tulee keskittyä siihen, että muut maat huolehtivat ympäristövelvoitteistaan vähintään samalla tasolla kuin Suomi on jo huolehtinut, emmekä voi hyväksyä uusia velvoitteita itsellemme ennen tätä. 

4. Euroeroon valmistauduttava

Perussuomalaiset toteavat, että hallitus ei ole esittänyt käyttökelpoista mallia EMU:n kehittämiseksi eikä ole varautunut siihen, että EMU joko hajoaa tai siitä eroaa tai on erotettava jäsenmaita lähivuosina. EMU:n kohtalo on sama kuin on aiemmin ollut kaikilla valuutta-alueilla, jotka on muodostettu hyvin erilaisista maista ja kansantalouksista. Suomen tuleekin laatia toimenpideohjelma EMU:n hajoamisen ja Suomen siitä eroamisen varalle.

5. Ei liittovaltiokehitykselle

Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi EU:n kehittymistä kohti liittovaltiota. Euroopan kansoille ja kansallisvaltioille kuuluvaa poliittista päätäntävaltaa ei saa siirtää enempää EU:lle. EU:n liittovaltiomaisia rakenteita olisi sen sijaan perusteltua ryhtyä purkamaan hallitusti, jotta päätäntävaltaa saadaan palautettua takaisin lähemmäs Euroopan kansoja.

Perussuomalaiset torjuvat suunnitelmat määräenemmistöpäätösten lisäämisestä. Tällaisen päätöksentekomenettelyn lisääminen kasvattaisi suurten EU-maiden valtaa, eikä olisi kansallinen etumme. Perussuomalaiset vastustavat ylikansallisten vaalilistojen käyttöönottoa, komission ja neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistämistä sekä mitään pakottavia kärkiehdokasmenettelyjä.

6. Oikeus pidettävä omissa käsissä

Perussuomalaisten mielestä oikeusasioiden korostuminen EU:ssa ja oikeudenkäytön siirto EU:n elimille muissakin kuin nimenomaisesti kansainvälistä yhteistyötä vaativissa asioissa, on huolestuttavaa. Suomen tulisi korostaa omaa kansallista lainsäädäntöä asioiden ensisijaisena ratkaisukeinona. Uusiin avauksiin EU:n elinten tuomiovallan laajentamiseksi tulee suhtautua kriittisesti.

7. Turvapaikkasurffailu kuriin

Pidämme hyvänä, että maahanmuuton ja muuttoliikkeen hallinnan suhteen ajattelu Euroopassa on järkevöitynyt vuoden 2015 turvapaikkakriisin jälkeen. Nyt tunnustetaan jo laajalti tuolloin vaatimamme periaatteet siitä, että rajojen sekä sopimusten on pidettävä.

Käytännön toimia Unionilta kuitenkin odotetaan, että turvapaikanhakijoiden mielivaltainen liikkuminen maasta toiseen estetään ja pidemmällä aikavälillä siirrytään turvapaikanhaun siirtämiseen mahdollisimman pitkälle kolmansiin maihin Unionin rajojen ulkopuolelle.

8. Oma puolustus ensin

Perussuomalaiset kannattaa rajattua puolustusyhteistyötä esimerkiksi puolustusteollisuuden toimintaedellytysten helpottamiseksi, huoltovarmuuden turvaamiseksi ja turvallisuuspoliittisesti tärkeän tiedon vaihdossa. Suomen ei kuitenkaan pidä olla mukana kehittämässä EU:n yhteistä armeijaa ja sotilasliittoa. Nato on jo vallitseva puolustusliitto suurelle osalle EU-maita, ja Suomi on valinnut liittoutumattomuuden tien. Suomalaisten tulee puolustaa Suomea, ei EU:ta.

9. Liittolaisia kansallista etua korostavista maista ja puolueista

Suomen tulee vaikuttamisessaan painottaa uusien yhteistyösuhteiden ja liittolaisuuksien löytämistä Euroopasta sellaisista maista ja puolueista, jotka korostavat kansallista etua ja EU:n päätösvallan keventämistä. Tässä tulee toimia ennakkoluulottomasti ja etsiä yhteistyösuhteita myös Itäisen Euroopan maista. EU:n tulisi palata kohti alkuperäistä tarkoitustaan kauppaliittona.

]]>
19 http://janimakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252683-perussuomalaisilla-on-eu-linja#comments Eduskunta Euroopan unioni Perussuomalaiset Thu, 22 Mar 2018 09:03:56 +0000 Jani Mäkelä http://janimakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252683-perussuomalaisilla-on-eu-linja
LEX MALMIN KÄSITTELYTAVAN ONGELMAT JA KANSALAISALOITEJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252660-lex-malmin-kasittelytavan-ongelmat-ja-kansalaisaloitejarjestelman-uudistaminen <p>Edellisessä puheenvuorossani esitin kuntavaaliuudistusta ainakin Helsingin osalta. Ehdotus on yhä voimassa ja uudistus on välttämätön. Käytin ehdotuksen esimerkkitapauksena kysymystä Malmin lentokentästä. Myös tämä nyt tekemäni esitys kansalaisaloitejärjestelmän uudistamisesta perustuu Malmin lentokenttäasiaan, nyt Lex Malmin ongelmalliseen käsittelyyn Eduskunnassa.</p><p>Kansalaisaloitejärjestelmä on sisäisesti ristiriitainen ja epädemokraattinen ja siksi äänestämättä hylätyt kansalaisaloitteet tulee käsitellä Eduskunnassa uudelleen kansalaisaloitejärjestelmän uudistamisen jälkeen.</p><p>En päässyt Eduskunnan www-sivujen kautta katsomaan tämän päivän eli keskiviikon 21.3. istuntoa, joten olen YLE:n ei-aina-niin-akkurantin uutisoinnin varassa. YLE siis uutisoi 21.3.2018 kello 14:34 (katso <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10126520">https://yle.fi/uutiset/3-10126520</a>), että</p><p>&quot;Eduskunta ei äänestänyt asiasta, sillä puhemies katsoi vastaehdotuksen olevan sisällöltään perustuslain vastainen.&quot;</p><p>Toisin sanoen, kansanedustajat eivät koko prosessin aikana päässeet äänestämään Lex Malmista.</p><p>Olin eilen epätietoinen siitä, pysähtyykö Lex Malmin käsittely ensimmäiseen käsittelyyn ja Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntoon. Näin ei siis käynyt ja Mika Raatikainen teki vastaehdotuksen. Eilenkään ei silti äänestetty.</p><p>Kimmokkeen tämän kommentin ja esityksen kirjoittamiseen sain kristillisten puheenjohtaja Sari Essayahin eilisestä Lex Malmia koskevasta eduskuntapuheenvuorosta.</p><p>Essayah totesi, että kristilliset ovat puolueena systemaattisesti vastustaneet Malmin lentokentän ja sen toimintojen lakkauttamista. Myös Helsingin kaupunginvaltuustossa ja Uudellamaalla ylipäätään.</p><p>Essayah lisäsi tärkeän asian toteamalla, että kristillisillä ei ole edustajaa Liikenne- ja viestintävaliokunnassa, eivätkä he voineet osallistua Lex Malmin käsittelyyn siellä.</p><p>Koska kristillisillä ei ollut edustusta ko. valiokunnassa, eikä Lex Malmista missään vaiheessa äänestetty Eduskunnassa, yhden kokonaisen puolueen kansanedustajat syrjäytettiin täysin Lex Malmin käsittelystä Eduskunnassa.</p><p>Heiltä vietiin siis oikeus ja mahdollisuus edustaa äänestäjiään eli yhtä osaa kansasta tässä valtakunnallisesti merkittävässä asiassa. Myös jollain toisella pienpuolueella saattaa olla sama tilanne.</p><p>Näin ollen voi todeta, sekä laillisuus- että eettismoraalisesta näkökulmasta, että kansalaisaloitejärjestelmä on sisäisesti ristiriitainen ja epädemokraattinen, susituote, joka pitää korjata kunnolliseen harkintaan ja valmisteluun perustuvalla uudistuksella.</p><p>Lisäksi, koska avointa kansanedustajien keskustelua ja äänestystä asiasta ei sallittu, voi todeta, että tämmöinen avoimuuden kannalta vaillinainen käsittely avaa liikaa mahdollisuuksia kulissien takaiselle suhmuroinnille.</p><p>Koska tilanne on tämä, esitän, että kaikki vastaavat vain yhden valiokunnan käsittelyn perusteella ja äänestämättä hylätyt kansalaisaloitteet käsitellään Eduskunnassa uudelleen sen jälkeen kun kansalaisaloitejärjestelmä on uudistettu ja tehty parlamentaarisen edustuksellisen demokratian mukaiseksi ja siihen perustuvaan kansanvallan malliin sopivaksi. Täksi väliajaksi asioiden kohteille on määrättävä toimenpidekielto.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Edellisessä puheenvuorossani esitin kuntavaaliuudistusta ainakin Helsingin osalta. Ehdotus on yhä voimassa ja uudistus on välttämätön. Käytin ehdotuksen esimerkkitapauksena kysymystä Malmin lentokentästä. Myös tämä nyt tekemäni esitys kansalaisaloitejärjestelmän uudistamisesta perustuu Malmin lentokenttäasiaan, nyt Lex Malmin ongelmalliseen käsittelyyn Eduskunnassa.

Kansalaisaloitejärjestelmä on sisäisesti ristiriitainen ja epädemokraattinen ja siksi äänestämättä hylätyt kansalaisaloitteet tulee käsitellä Eduskunnassa uudelleen kansalaisaloitejärjestelmän uudistamisen jälkeen.

En päässyt Eduskunnan www-sivujen kautta katsomaan tämän päivän eli keskiviikon 21.3. istuntoa, joten olen YLE:n ei-aina-niin-akkurantin uutisoinnin varassa. YLE siis uutisoi 21.3.2018 kello 14:34 (katso https://yle.fi/uutiset/3-10126520), että

"Eduskunta ei äänestänyt asiasta, sillä puhemies katsoi vastaehdotuksen olevan sisällöltään perustuslain vastainen."

Toisin sanoen, kansanedustajat eivät koko prosessin aikana päässeet äänestämään Lex Malmista.

Olin eilen epätietoinen siitä, pysähtyykö Lex Malmin käsittely ensimmäiseen käsittelyyn ja Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntoon. Näin ei siis käynyt ja Mika Raatikainen teki vastaehdotuksen. Eilenkään ei silti äänestetty.

Kimmokkeen tämän kommentin ja esityksen kirjoittamiseen sain kristillisten puheenjohtaja Sari Essayahin eilisestä Lex Malmia koskevasta eduskuntapuheenvuorosta.

Essayah totesi, että kristilliset ovat puolueena systemaattisesti vastustaneet Malmin lentokentän ja sen toimintojen lakkauttamista. Myös Helsingin kaupunginvaltuustossa ja Uudellamaalla ylipäätään.

Essayah lisäsi tärkeän asian toteamalla, että kristillisillä ei ole edustajaa Liikenne- ja viestintävaliokunnassa, eivätkä he voineet osallistua Lex Malmin käsittelyyn siellä.

Koska kristillisillä ei ollut edustusta ko. valiokunnassa, eikä Lex Malmista missään vaiheessa äänestetty Eduskunnassa, yhden kokonaisen puolueen kansanedustajat syrjäytettiin täysin Lex Malmin käsittelystä Eduskunnassa.

Heiltä vietiin siis oikeus ja mahdollisuus edustaa äänestäjiään eli yhtä osaa kansasta tässä valtakunnallisesti merkittävässä asiassa. Myös jollain toisella pienpuolueella saattaa olla sama tilanne.

Näin ollen voi todeta, sekä laillisuus- että eettismoraalisesta näkökulmasta, että kansalaisaloitejärjestelmä on sisäisesti ristiriitainen ja epädemokraattinen, susituote, joka pitää korjata kunnolliseen harkintaan ja valmisteluun perustuvalla uudistuksella.

Lisäksi, koska avointa kansanedustajien keskustelua ja äänestystä asiasta ei sallittu, voi todeta, että tämmöinen avoimuuden kannalta vaillinainen käsittely avaa liikaa mahdollisuuksia kulissien takaiselle suhmuroinnille.

Koska tilanne on tämä, esitän, että kaikki vastaavat vain yhden valiokunnan käsittelyn perusteella ja äänestämättä hylätyt kansalaisaloitteet käsitellään Eduskunnassa uudelleen sen jälkeen kun kansalaisaloitejärjestelmä on uudistettu ja tehty parlamentaarisen edustuksellisen demokratian mukaiseksi ja siihen perustuvaan kansanvallan malliin sopivaksi. Täksi väliajaksi asioiden kohteille on määrättävä toimenpidekielto.

]]>
5 http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252660-lex-malmin-kasittelytavan-ongelmat-ja-kansalaisaloitejarjestelman-uudistaminen#comments Eduskunta Helsinki-Malmin lentoasema Kansalaisaloitteet Lex Malmi Malmin lentokentän lopettamispäätös järjestön ja vastaan kansalaisaloitteita ja adresseja Wed, 21 Mar 2018 15:14:38 +0000 Petri Minkkinen http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252660-lex-malmin-kasittelytavan-ongelmat-ja-kansalaisaloitejarjestelman-uudistaminen
Perhevapaauudistus on näpertelyä isolla asialla http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252437-perhevapaauudistus-on-napertelya-isolla-asialla <p>Poliittiset puolueet yrittävät kerätä kasan irtopisteitä puhumalla perhevapaaudistuksesta. Ehkä sillä saa muutaman lisä-äänen seuraaviin eduskuntavaaleihin.&nbsp;</p><p>Työelämän ja perheen yhteensovittamisen suuriin kysymyksiin perhevapaalla on kuitenkin varsin pieni vaikutus.</p><p>Lapsiperheiden asemaa voidaan parantaa enemmän jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa kuin millään suunnitellulla perhevapaan uudistusmallilla.&nbsp;</p><p>Torstaina julkistettiin Väestöliiton perheystävällinen työpaikka tunnustuksen saajat. Yksi tunnustuksen saajista oli teleyhtiö DNA, joka oli myös ensimmäinen suuri suomalainen pörssiyhtiö tunnustuksen saajana.</p><p>Tunnustuksen taustalla on systemaattinen työ kaikkien työntekijöiden tyolosuhteiden kehittämisessä. Perhekäsitys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, eikä vain kiihkeimpään aktiivi-ikään. Oleellisin asia on rakentaa sellainen työyhteisö, jossa vastuu ja vapaus ymmärretään oikealla tavalla.&nbsp;</p><p>Toteutuessaankin perhevapaauudistus muuttaisi lopulta aika vähän työelämän laatua. Lapsiperheetkin ovat vain lyhyen aikaa pienlapsiperheitä. Yhä useammalla aikuisella haasteet eivät edes välttämättä kohdistu lasten hoitoon, vaan esimerkiksi ikääntyvien vanhempien omaishoitoon tai jopa ihan kotioloissa olevien lemmikkieläinten hoitamiseen tai kouluikäisten lasten harrastuksiin yms.&nbsp;</p><p>Työelämän suurin ongelma ei ole se, minkä verran pienten lasten vanhemmat käyttävät aikaansa pienten lasten hoitamiseen. Se ei ole edes suurin tekijä sille, että nuoret pelkäävät hankkia lapsia. Ei kukaan lasta hankkiva mieti lapsen saannin yrittämistä tai yrittämättä jättämistä sen vuoksi, että sen kanssa saa olla kuukauden tai kaksi kuukautta enemmän pois töistä. Suurin ongelma työelämässä on se, että siellä ei käytetä tervettä järkeä joustojen järjestämisessä edes nykyisten lakien ja sopimusten puitteissa.</p><p>Olemme edelleen monen työpaikan osalta siinä tilanteessa, että työaikaa mitataan käytetyllä ajalla eikä saaduilla tuloksilla. Niin kauan kuin kaikkia töitä mitataan ensisijaisesti käytetyn ajan perusteella, keskustelemme niin triviaalista kysymyksestä kuin perhevapaan pituudesta. Ei lapseton ajattele vain sitä, että mitenkähän pärjään sen pikkulapsivaiheen, vaan sitä miten luovin läpi urani, jos minulla on lapsia.</p><p>Jos työelämää oikeasti halutaan muuttaa sellaiseksi, että se on sekä perheystävällistä että tuottavaa, pitää ammattiliittojen ja työnantajien aloittaa ihan uudenlainen keskustelu työajasta. Samalla sen tueksi tarvitaan rohkeita työnantajia ja työntekijöitä, jotka uskaltavat nykyisten sopimusten puitteissa tarjota toimivia joustoja kaikille henkilöstöryhmille, riippumatta siitä onko kyseessä isä, äiti, sinkku vai isoäiti.&nbsp;</p><p>Työelämän paremmaksi tekeminen ei onnistu poliittisilla päätöksillä. Poliittiset päätökset ovat tässä kuin käräjäoikeuteen meno. Jos sinne joudutaan, ollaan jo epäonnistuttu pahasti.&nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Poliittiset puolueet yrittävät kerätä kasan irtopisteitä puhumalla perhevapaaudistuksesta. Ehkä sillä saa muutaman lisä-äänen seuraaviin eduskuntavaaleihin. 

Työelämän ja perheen yhteensovittamisen suuriin kysymyksiin perhevapaalla on kuitenkin varsin pieni vaikutus.

Lapsiperheiden asemaa voidaan parantaa enemmän jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa kuin millään suunnitellulla perhevapaan uudistusmallilla. 

Torstaina julkistettiin Väestöliiton perheystävällinen työpaikka tunnustuksen saajat. Yksi tunnustuksen saajista oli teleyhtiö DNA, joka oli myös ensimmäinen suuri suomalainen pörssiyhtiö tunnustuksen saajana.

Tunnustuksen taustalla on systemaattinen työ kaikkien työntekijöiden tyolosuhteiden kehittämisessä. Perhekäsitys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, eikä vain kiihkeimpään aktiivi-ikään. Oleellisin asia on rakentaa sellainen työyhteisö, jossa vastuu ja vapaus ymmärretään oikealla tavalla. 

Toteutuessaankin perhevapaauudistus muuttaisi lopulta aika vähän työelämän laatua. Lapsiperheetkin ovat vain lyhyen aikaa pienlapsiperheitä. Yhä useammalla aikuisella haasteet eivät edes välttämättä kohdistu lasten hoitoon, vaan esimerkiksi ikääntyvien vanhempien omaishoitoon tai jopa ihan kotioloissa olevien lemmikkieläinten hoitamiseen tai kouluikäisten lasten harrastuksiin yms. 

Työelämän suurin ongelma ei ole se, minkä verran pienten lasten vanhemmat käyttävät aikaansa pienten lasten hoitamiseen. Se ei ole edes suurin tekijä sille, että nuoret pelkäävät hankkia lapsia. Ei kukaan lasta hankkiva mieti lapsen saannin yrittämistä tai yrittämättä jättämistä sen vuoksi, että sen kanssa saa olla kuukauden tai kaksi kuukautta enemmän pois töistä. Suurin ongelma työelämässä on se, että siellä ei käytetä tervettä järkeä joustojen järjestämisessä edes nykyisten lakien ja sopimusten puitteissa.

Olemme edelleen monen työpaikan osalta siinä tilanteessa, että työaikaa mitataan käytetyllä ajalla eikä saaduilla tuloksilla. Niin kauan kuin kaikkia töitä mitataan ensisijaisesti käytetyn ajan perusteella, keskustelemme niin triviaalista kysymyksestä kuin perhevapaan pituudesta. Ei lapseton ajattele vain sitä, että mitenkähän pärjään sen pikkulapsivaiheen, vaan sitä miten luovin läpi urani, jos minulla on lapsia.

Jos työelämää oikeasti halutaan muuttaa sellaiseksi, että se on sekä perheystävällistä että tuottavaa, pitää ammattiliittojen ja työnantajien aloittaa ihan uudenlainen keskustelu työajasta. Samalla sen tueksi tarvitaan rohkeita työnantajia ja työntekijöitä, jotka uskaltavat nykyisten sopimusten puitteissa tarjota toimivia joustoja kaikille henkilöstöryhmille, riippumatta siitä onko kyseessä isä, äiti, sinkku vai isoäiti. 

Työelämän paremmaksi tekeminen ei onnistu poliittisilla päätöksillä. Poliittiset päätökset ovat tässä kuin käräjäoikeuteen meno. Jos sinne joudutaan, ollaan jo epäonnistuttu pahasti.  

]]>
0 http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252437-perhevapaauudistus-on-napertelya-isolla-asialla#comments Kotimaa Eduskunta hallitus Perhevapaa Sat, 17 Mar 2018 06:43:23 +0000 Pasi Sillanpää http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252437-perhevapaauudistus-on-napertelya-isolla-asialla
Kansanedustajat ylimitoittavat ongelmansa - "Ei tämä ole sen vaikeampaa" http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252388-kansanedustajat-tekivat-karpasesta-harkasen-ei-tama-ole-sen-vaikeampaa <p>Eduskunnassa puitiin eilen ensimmäistä kertaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamista vaativaa kansalaisaloitetta. Pääosin kansanedustajia ei kuitenkaan kiinnostanut jäädä keskustelemaan omien etujensa leikkaamisesta.</p><p>Sali tyhjeni hyvin pian kyselytunnin jälkeen. Paikalle jääneistä kansanedustajista selkeä enemmistö vastusti nykyistä sopeutumiseläkemallia.&nbsp;</p><p>Eduskunnassa puheenvuoroja käyttäneet kansanedustajat toivoivat puoluerajoja katsomatta törkeimpiin väärinkäytöksiin puuttumista sekä mallin uudistamista.</p><p>Keskustelussa kuultiin myös muunneltua totuutta, kun keskustan edustaja <strong>Hannu Hoskonen</strong> kertoi kansanedustajan putoavan tyhjän päälle, mikäli sopeutumiseläke ja nykyinen sopeutumisraha poistetaan.</p><p>Hoskosen mukaan kansanedustaja ei pääse koskaan ansiosidonnaiselle eläkkeelle eikä työmarkkinatuelle, mikäli hän jää eläkkeelle tai tipahtaa pois eduskunnasta.</p><p>Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä kansanedustajilla on aivan samalainen oikeus ansiosidonnaiseen ja työmarkkinatukeen kuin jokaisella muullakin suomalaisella.&nbsp;</p><p>Kansanedustajat ja eduskunta voidaan myös asettaa maksamaan työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksua jolloin määräaikaisen työn päätyttyä kansanedustaja pääsee normaalin ansiosidonnaisen piiriin.</p><p>Tai kun eläkeikä täyttyy, niin he saavat normaalia työeläkettä, kuten kaikki muutkin suomalaiset.</p><p>Ei tämän pitäisi olla sen vaikeampaa.</p><p>Sosialidemokraattien kansanedustaja&nbsp;<strong>Johanna Ojala-Niemelä</strong>&nbsp;taas pohti sitä, miten varsinkin pitkän kansanedustajakauden jälkeen voi olla vaikea palata vanhaan ammattiin, sillä oma ammattitaito ei välttämättä vastaa enää työelämän vaatimuksia.</p><p>Helposti voisi tosin kuvitella, että kansanedustajan myös oppii jotain, jolla voi olla arvoa työmarkkinoilla.&nbsp;Kyse on kuitenkin äärimmäisen rajatusta ammattikunnasta.</p><p>Jos työelämän valmiudet ovat edustajakauden aikana heikentyneet dramaattisesti, niin ainahan yhteiskunta voi tarjota entisille kansanedustajille ammatillista täydennyskoulutusta ja tarvittaessa myös työkokeiluja.</p><p>Kuntouttavaa työtoimintaakaan ei pitäisi poissulkea.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><em>Lähde:<a href="https://m.iltalehti.fi/politiikka/201803152200814506_pi.shtml"> Iltalehti -&nbsp;Kansalaisaloite sopeutumiseläkkeestä ei kiinnostanut kansanedustajia - istuntosali tyhjeni: &rdquo;Odotin vilkkaampaa keskustelua&rdquo;</a></em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Lisää aiheesta: </em></p><ul><li><em><a href="http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/216865-kokoomuslaiset-sosiaalipummit-hammentavat-kansaa">&quot;Kokoomuslaiset sosiaalipummit hämmentävät kansaa&quot;</a></em></li></ul><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eduskunnassa puitiin eilen ensimmäistä kertaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamista vaativaa kansalaisaloitetta. Pääosin kansanedustajia ei kuitenkaan kiinnostanut jäädä keskustelemaan omien etujensa leikkaamisesta.

Sali tyhjeni hyvin pian kyselytunnin jälkeen. Paikalle jääneistä kansanedustajista selkeä enemmistö vastusti nykyistä sopeutumiseläkemallia. 

Eduskunnassa puheenvuoroja käyttäneet kansanedustajat toivoivat puoluerajoja katsomatta törkeimpiin väärinkäytöksiin puuttumista sekä mallin uudistamista.

Keskustelussa kuultiin myös muunneltua totuutta, kun keskustan edustaja Hannu Hoskonen kertoi kansanedustajan putoavan tyhjän päälle, mikäli sopeutumiseläke ja nykyinen sopeutumisraha poistetaan.

Hoskosen mukaan kansanedustaja ei pääse koskaan ansiosidonnaiselle eläkkeelle eikä työmarkkinatuelle, mikäli hän jää eläkkeelle tai tipahtaa pois eduskunnasta.

Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä kansanedustajilla on aivan samalainen oikeus ansiosidonnaiseen ja työmarkkinatukeen kuin jokaisella muullakin suomalaisella. 

Kansanedustajat ja eduskunta voidaan myös asettaa maksamaan työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksua jolloin määräaikaisen työn päätyttyä kansanedustaja pääsee normaalin ansiosidonnaisen piiriin.

Tai kun eläkeikä täyttyy, niin he saavat normaalia työeläkettä, kuten kaikki muutkin suomalaiset.

Ei tämän pitäisi olla sen vaikeampaa.

Sosialidemokraattien kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä taas pohti sitä, miten varsinkin pitkän kansanedustajakauden jälkeen voi olla vaikea palata vanhaan ammattiin, sillä oma ammattitaito ei välttämättä vastaa enää työelämän vaatimuksia.

Helposti voisi tosin kuvitella, että kansanedustajan myös oppii jotain, jolla voi olla arvoa työmarkkinoilla. Kyse on kuitenkin äärimmäisen rajatusta ammattikunnasta.

Jos työelämän valmiudet ovat edustajakauden aikana heikentyneet dramaattisesti, niin ainahan yhteiskunta voi tarjota entisille kansanedustajille ammatillista täydennyskoulutusta ja tarvittaessa myös työkokeiluja.

Kuntouttavaa työtoimintaakaan ei pitäisi poissulkea. 

 

Lähde: Iltalehti - Kansalaisaloite sopeutumiseläkkeestä ei kiinnostanut kansanedustajia - istuntosali tyhjeni: ”Odotin vilkkaampaa keskustelua”

 

Lisää aiheesta:

 

]]>
4 http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252388-kansanedustajat-tekivat-karpasesta-harkasen-ei-tama-ole-sen-vaikeampaa#comments Eduskunta Kansanedustajat Sopeutumiseläke Sopeutumisraha Työllisyys Fri, 16 Mar 2018 12:49:40 +0000 Martti Asikainen http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252388-kansanedustajat-tekivat-karpasesta-harkasen-ei-tama-ole-sen-vaikeampaa
Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet on lakkautettava http://samisavio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252384-kansanedustajien-sopeutumiselakkeet-on-lakkautettava <p>Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin eilen (15.3.) kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä. Perussuomalaiset tiedustelivat jo iltapäivän kyselytunnilla hallituksen kantaa erittäin epäoikeudenmukaiseen sopeutumiseläkejärjestelmään, jonka kanssa tavallisen kansalaisen työttömyysturva ei ole millään muotoa yhdenvertainen. Emme kuitenkaan saaneet pääministeri <strong>Sipilältä</strong> selvää vastausta hänelle esittämäämme kysymykseen.</p><p>Perussuomalaisten eduskuntaryhmä seisoo yhtenäisenä joukkona sopeutumiseläkkeiden lakkauttamista vaativassa rintamassa kansalaisten selvän enemmistön tavoin. Osoituksena kannastamme on muun muassa perussuomalaisten kansanedustajien jo vuonna 2016 laatima lakialoite, jossa esitimme sopeutumiseläkejärjestelmän lopettamista. Valitettavasti aloitteemme ei ole saanut riittävää tukea muilta eduskuntapuolueilta. Samaa lopputulosta vaativa kansalaisaloite on kuitenkin onneksi kerännyt vaadittavat 50 000 allekirjoitusta päätyen eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunnan onkin pakko muodostaa asiaan piakkoin virallinen kanta.</p><p>Täysin kohtuuton sopeutumiseläkejärjestelmä tarjoaa ennen 2011 eduskuntaan valituille ja siellä vähintään seitsemän vuotta istuneille kansanedustajille mahdollisuuden nauttia sopeutumiseläkkeestä aina eläkeikään asti, vieläpä siten etteivät esimerkiksi yritystoiminnasta saatavat pääomatulot vaikuta lainkaan sopeutumiseläkkeen maksamiseen tai sen suuruuteen. Viimeksi mainittu porsaanreikä on tuskin ollut lainsäätäjien alkuperäinen tarkoitus, mutta julkisuudessa viime aikoina olleiden tietojen perusteella sitäkin on hyödynnetty ahkerasti. Muutoinkin sopeutumiseläke mahdollistaa siihen oikeutetuille edustajille varsin lokoisat oltavat eduskunnasta putoamisen jälkeen, vieläpä ilman minkäänlaista oman aktiivisuuden vaatimusta.</p><p>Eduskunnan on näytettävä esimerkkiä kansalaisille, ja tämä korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Sopeutumiseläkkeet ovat sekä suuruutensa että kestonsa osalta ja yleisen moraalin näkökulmasta täysin kestämättömällä pohjalla, ja niitä koskevat vinoutumat ovat korostuneet entisestään hallituksen &rdquo;kannustettua&rdquo; työttömiä työttömyysturvaa leikkaamalla.</p><p>Tilanteeseen on tultava pikaisesti muutos. Kansanedustajien tulisi olla samankaltaisen työttömyysturvan piirissä kuin muidenkin kansalaisten. Odotan Perussuomalaisten lisäksi muistakin eduskuntapuolueista löytyvän selkärankaa tämän monia kansanedustajia koskevan täysin ylimitoitetun etuuden poistamiseksi. Tämä päätös todennäköisesti myös kohentaisi eduskunnan uskottavuutta kansalaisten silmissä, eikä varmasti yhtään liian aikaisin.</p> Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin eilen (15.3.) kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä. Perussuomalaiset tiedustelivat jo iltapäivän kyselytunnilla hallituksen kantaa erittäin epäoikeudenmukaiseen sopeutumiseläkejärjestelmään, jonka kanssa tavallisen kansalaisen työttömyysturva ei ole millään muotoa yhdenvertainen. Emme kuitenkaan saaneet pääministeri Sipilältä selvää vastausta hänelle esittämäämme kysymykseen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä seisoo yhtenäisenä joukkona sopeutumiseläkkeiden lakkauttamista vaativassa rintamassa kansalaisten selvän enemmistön tavoin. Osoituksena kannastamme on muun muassa perussuomalaisten kansanedustajien jo vuonna 2016 laatima lakialoite, jossa esitimme sopeutumiseläkejärjestelmän lopettamista. Valitettavasti aloitteemme ei ole saanut riittävää tukea muilta eduskuntapuolueilta. Samaa lopputulosta vaativa kansalaisaloite on kuitenkin onneksi kerännyt vaadittavat 50 000 allekirjoitusta päätyen eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunnan onkin pakko muodostaa asiaan piakkoin virallinen kanta.

Täysin kohtuuton sopeutumiseläkejärjestelmä tarjoaa ennen 2011 eduskuntaan valituille ja siellä vähintään seitsemän vuotta istuneille kansanedustajille mahdollisuuden nauttia sopeutumiseläkkeestä aina eläkeikään asti, vieläpä siten etteivät esimerkiksi yritystoiminnasta saatavat pääomatulot vaikuta lainkaan sopeutumiseläkkeen maksamiseen tai sen suuruuteen. Viimeksi mainittu porsaanreikä on tuskin ollut lainsäätäjien alkuperäinen tarkoitus, mutta julkisuudessa viime aikoina olleiden tietojen perusteella sitäkin on hyödynnetty ahkerasti. Muutoinkin sopeutumiseläke mahdollistaa siihen oikeutetuille edustajille varsin lokoisat oltavat eduskunnasta putoamisen jälkeen, vieläpä ilman minkäänlaista oman aktiivisuuden vaatimusta.

Eduskunnan on näytettävä esimerkkiä kansalaisille, ja tämä korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Sopeutumiseläkkeet ovat sekä suuruutensa että kestonsa osalta ja yleisen moraalin näkökulmasta täysin kestämättömällä pohjalla, ja niitä koskevat vinoutumat ovat korostuneet entisestään hallituksen ”kannustettua” työttömiä työttömyysturvaa leikkaamalla.

Tilanteeseen on tultava pikaisesti muutos. Kansanedustajien tulisi olla samankaltaisen työttömyysturvan piirissä kuin muidenkin kansalaisten. Odotan Perussuomalaisten lisäksi muistakin eduskuntapuolueista löytyvän selkärankaa tämän monia kansanedustajia koskevan täysin ylimitoitetun etuuden poistamiseksi. Tämä päätös todennäköisesti myös kohentaisi eduskunnan uskottavuutta kansalaisten silmissä, eikä varmasti yhtään liian aikaisin.

]]>
18 http://samisavio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252384-kansanedustajien-sopeutumiselakkeet-on-lakkautettava#comments Kotimaa Eduskunta Kansalaisaloite Perussuomalaiset Sopeutumiseläke Fri, 16 Mar 2018 10:57:04 +0000 Sami Savio http://samisavio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252384-kansanedustajien-sopeutumiselakkeet-on-lakkautettava
Sote-rahoitusmalli ei leikkaa Uudenmaan rahoitusta http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252122-sote-rahoitusmalli-ei-leikkaa-uudenmaan-rahoitusta <p>Helsingin ja Uudenmaan rahoituksen turvaaminen on ydinkysymys sote-uudistuksen rahoitusmallia tarkastellessa. Keskustelua on viisainta käydä virkamiesten valmistelemien laskelmien pohjalta. Juuri julkaistujen laskelmien mukaan Uusimaa ei ole häviäjä, vaan sen saama rahoitus pysyy kutakuinkin samana. Monet muut maakunnat sen sijaan menettävät rahoitusta. Laskelmiin voi tutustua tekstin lopusta löytyvän linkin kautta.</p><p>Uudenmaan maakunnan rahoitusosuus kasvaa nykymallista yhdellä eurolla per asukas, eli leikkauksesta ei voi puhua. Helsinkiläisten veronmaksajien kannalta tehokkaasti ja hyvin hoidetut terveyspalvelut koko Suomessa näyttäytyvät pienempinä veroina.<br /><br />Sote-uudistuksen itseisarvo on hyvät ja yhdenvertaiset palvelut. Ei se, onko Helsinki itse järjestäjä tai tuottaja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Esimerkiksi Tukholma ja Kööpenhamina menestyvät kaupunkeina ja sote-palveluilla, vaikka kaupungit eivät itse palveluista vastaa. Niin Ruotsissa kuin Tanskassakin terveyspalvelut ovat uudistusten myötä säädetty leveämpien hartioiden kannettavaksi kuten Suomessa on nyt tarkoitus tehdä.</p><p>Missään esillä olleessa toteuttamiskelpoisesessa mallissa sote-palveluiden järjestäminen ei olisi säilynyt kunnalla. Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että kaikkien sote-palveluiden järjestämisvastuu on siirrettävä laajemmalle kokonaisuudelle. Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että pelkkä kuntayhtymä ilman demokraattisesti valittuja päättäjiä ei käy ja siksi maakuntavaalit ovat välttämättömät.</p><p>Kaupungit ja varsinkin metropolialue ovat koko Suomen kasvun veturi, mutta vielä osin käyttämätön voimavara. Hallituksen on tartuttava esitykseeni ja annettava Kaupunki- ja metropolipoliittisen selonteko eduskunnalle. Selonteko olisi keino läpivalaista metropolialueen ja suurimpien kaupunkien merkitys Suomen kansantaloudelle, kasvulle ja hyvinvoinnille. Selonteko valaisi osaltaan rohkeutta hallitukseen panostaa ja hyödyntää etenkin pääkaupunkiseutua Suomen kehityksen vauhdittajana.</p><p>Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tärkeä helsinkiläisille monella tapaa. Voimavaralisäyksilläkään ei Helsingissä olla päästy eroon eriarvoistavista perusterveydenhuollon jonoista. Erot terveyskeskusjonoissa kaupungin sisällä ovat kestämättömiä, ja väestö vanhenee myös Helsingissä. Yli 70 % lapsiperheistä on vakuutus. Riippumatta siitä, järjestääkö palvelut maakunta vai kaupunki, on palveluita uudistettava. Valinnanvapauden laajentaminen on uudistuksen tuoma keino peruspalveluiden vahvistamiseksi. Esimerkit Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta osoittavat, että terveydenhuollon monituottajamallin avulla on mahdollista lyhentää jonotusaikoja perusterveydenhuollossa ja kehittää palveluiden asiakaslähtöisyyttä.<br /><br />Lainsäädännön arviointineuvosto on todennut, että sote-uudistuksen onnistumisen ratkaisee se, miten lainsäädäntöä toimeenpannaan. Uudellamaalla on terveydenhuollossa osaava joukko ja koulutettu henkilöstö, jonka on oltava alusta asti mukana suunnittelussa. Se on onnistumisen edellytys.<br /><br />Tällä hetkellä jokaisessa Uudenmaan kunnassa on oma sote-virasto. Lisäksi on sairaanhoitopiiri, aluehallintovirastot ja ely-keskukset ja vielä Uudenmaan liitto. Nyt nämä kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimi lakiesityksessä on Uudenmaan maakunta.</p><p>Aloitamme eduskunnassa alkavalla viikolla sote-lakipaketin käsittelyn, joka tehdään huolella. Eduskunta hyväksynyt esityksestäni lausuman, että sote-tutkimusrahoituksen riittävyys on&nbsp;turvattava osana uudistusta. Tutkimusasiaa on ratkomassa työryhmä. Eduskunnassa on myös pureuduttava ison uudistuksen muutoskustannuksiin.</p><p><em>Maakuntien rahoituslaskelmat:&nbsp;</em><a href="http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4346241/Maakuntien+rahoitus+2019+taso/9509d6a5-1741-43e5-8048-f0326bc56a20" target="_blank"><em>http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4346241/Maakuntien+rahoitus+2019+taso/9509d6a5-1741-43e5-8048-f0326bc56a20</em></a><em>.</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin ja Uudenmaan rahoituksen turvaaminen on ydinkysymys sote-uudistuksen rahoitusmallia tarkastellessa. Keskustelua on viisainta käydä virkamiesten valmistelemien laskelmien pohjalta. Juuri julkaistujen laskelmien mukaan Uusimaa ei ole häviäjä, vaan sen saama rahoitus pysyy kutakuinkin samana. Monet muut maakunnat sen sijaan menettävät rahoitusta. Laskelmiin voi tutustua tekstin lopusta löytyvän linkin kautta.

Uudenmaan maakunnan rahoitusosuus kasvaa nykymallista yhdellä eurolla per asukas, eli leikkauksesta ei voi puhua. Helsinkiläisten veronmaksajien kannalta tehokkaasti ja hyvin hoidetut terveyspalvelut koko Suomessa näyttäytyvät pienempinä veroina.

Sote-uudistuksen itseisarvo on hyvät ja yhdenvertaiset palvelut. Ei se, onko Helsinki itse järjestäjä tai tuottaja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Esimerkiksi Tukholma ja Kööpenhamina menestyvät kaupunkeina ja sote-palveluilla, vaikka kaupungit eivät itse palveluista vastaa. Niin Ruotsissa kuin Tanskassakin terveyspalvelut ovat uudistusten myötä säädetty leveämpien hartioiden kannettavaksi kuten Suomessa on nyt tarkoitus tehdä.

Missään esillä olleessa toteuttamiskelpoisesessa mallissa sote-palveluiden järjestäminen ei olisi säilynyt kunnalla. Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että kaikkien sote-palveluiden järjestämisvastuu on siirrettävä laajemmalle kokonaisuudelle. Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että pelkkä kuntayhtymä ilman demokraattisesti valittuja päättäjiä ei käy ja siksi maakuntavaalit ovat välttämättömät.

Kaupungit ja varsinkin metropolialue ovat koko Suomen kasvun veturi, mutta vielä osin käyttämätön voimavara. Hallituksen on tartuttava esitykseeni ja annettava Kaupunki- ja metropolipoliittisen selonteko eduskunnalle. Selonteko olisi keino läpivalaista metropolialueen ja suurimpien kaupunkien merkitys Suomen kansantaloudelle, kasvulle ja hyvinvoinnille. Selonteko valaisi osaltaan rohkeutta hallitukseen panostaa ja hyödyntää etenkin pääkaupunkiseutua Suomen kehityksen vauhdittajana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tärkeä helsinkiläisille monella tapaa. Voimavaralisäyksilläkään ei Helsingissä olla päästy eroon eriarvoistavista perusterveydenhuollon jonoista. Erot terveyskeskusjonoissa kaupungin sisällä ovat kestämättömiä, ja väestö vanhenee myös Helsingissä. Yli 70 % lapsiperheistä on vakuutus. Riippumatta siitä, järjestääkö palvelut maakunta vai kaupunki, on palveluita uudistettava. Valinnanvapauden laajentaminen on uudistuksen tuoma keino peruspalveluiden vahvistamiseksi. Esimerkit Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta osoittavat, että terveydenhuollon monituottajamallin avulla on mahdollista lyhentää jonotusaikoja perusterveydenhuollossa ja kehittää palveluiden asiakaslähtöisyyttä.

Lainsäädännön arviointineuvosto on todennut, että sote-uudistuksen onnistumisen ratkaisee se, miten lainsäädäntöä toimeenpannaan. Uudellamaalla on terveydenhuollossa osaava joukko ja koulutettu henkilöstö, jonka on oltava alusta asti mukana suunnittelussa. Se on onnistumisen edellytys.

Tällä hetkellä jokaisessa Uudenmaan kunnassa on oma sote-virasto. Lisäksi on sairaanhoitopiiri, aluehallintovirastot ja ely-keskukset ja vielä Uudenmaan liitto. Nyt nämä kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimi lakiesityksessä on Uudenmaan maakunta.

Aloitamme eduskunnassa alkavalla viikolla sote-lakipaketin käsittelyn, joka tehdään huolella. Eduskunta hyväksynyt esityksestäni lausuman, että sote-tutkimusrahoituksen riittävyys on turvattava osana uudistusta. Tutkimusasiaa on ratkomassa työryhmä. Eduskunnassa on myös pureuduttava ison uudistuksen muutoskustannuksiin.

Maakuntien rahoituslaskelmat: http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4346241/Maakuntien+rahoitus+2019+taso/9509d6a5-1741-43e5-8048-f0326bc56a20.

]]>
14 http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252122-sote-rahoitusmalli-ei-leikkaa-uudenmaan-rahoitusta#comments Kotimaa Eduskunta Maakunta- ja soteuudistus Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus Sosiaali- ja terveyspalvelut Sun, 11 Mar 2018 15:33:44 +0000 Sari Sarkomaa http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252122-sote-rahoitusmalli-ei-leikkaa-uudenmaan-rahoitusta
Miksi raiskaustuomioita ei haluttu korottaa perussuomalaisten aloitteesta? http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251923-miksi-raiskaustuomioita-ei-haluta-korottaa-perussuomalaisten-aloitteesta <p>Olen nyt ensimmäistä vuotta ollut mukana poliitikassa ja tämä ensimmäinen vuosi on ollut kyllä täynnä yllättäviä asioita. Kulissipeliä pelataan häikäilettömästi puolueiden sisällä. Lisäksi äänestykset tapahtuvat monissa puolueissa puoluekurilla, joten sinun oma mielipide ei niissä välttämättä paina. Kaikki on sovittu jo ennen istuntoa kuinka äänestetään ja siittä ei saa poiketa. Itsellä kokemukset tästä ovat hyvät, olen saanut olla just sitä mieltä mitä olenkin. Sellaista poliitikka pitäisi ollakkin.</p><p>&nbsp;</p><p>Sitten kun mennään punavihreiden käytökseen esimerkiksi lakialoitteissa, jotka on tehty perussuomalaisten toimesta, niin kyllä täytyy ihmetellä kuinka siellä toimitaan. Oulussa kuntatasolla tätä asiaa olen jo aiemmin käsitellyt ja kuntatasolla tämä tuli surullisesti ilmikin, kuinka äänestäjiä ei ajattella yhtään. Jotkut vastustavat loistavia aloitteita puoluekiistojen vuoksi. Kärsijöinä suomalaiset. Tämä on levinnyt ihan eduskuntaan asti vai onkohan niin, että se on sieltä levinnyt kuntatasolle? Alapuolen linkissä on linkki kaupunginvaltuuston käyttäytymiseen. Parhaat palat n.2min aikana.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251430-oulussa-vihamielisyytta-valtuustossa-vakavia-syytoksia-salissa" title="http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251430-oulussa-vihamielisyytta-valtuustossa-vakavia-syytoksia-salissa">http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251430-oulussa-vihamielisyyt...</a></p><p>&nbsp;</p><p>Mitä olette mieltä tälläsistä asioista:</p><p>Vasemmisto on ainoa ryhmä oppositiosta, joka vastusti lakialoitetta raiskausrikosten koventamisesta. Aloitetta ajoi perussuomalaiset. Jotenkin tuntuu uskomattomalta tälläinen politikointi. Miten hallituskin käänsi selkänsä? Oliko kesän kinat tämän takana? He olivat aiemmin puhuneet tämän lakialoitteen puolesta.</p><p><a href="https://www.suomenuutiset.fi/hallitus-halua-koventaa-seksuaalirikosten-rangaistuksia-vastusti-perussuomalaisten-esitysta-vasemmiston/" title="https://www.suomenuutiset.fi/hallitus-halua-koventaa-seksuaalirikosten-rangaistuksia-vastusti-perussuomalaisten-esitysta-vasemmiston/">https://www.suomenuutiset.fi/hallitus-halua-koventaa-seksuaalirikosten-r...</a></p><p>&nbsp;</p><p>Sitten päästään eläimiin sekaantumisiin. Tuntuu aivan järettömältä, että Suomi on sallinut lainopillisesti eläinteen sekaantumiset tähän päivään asti. Vain Romania ja Unkari niitä ei ole Euroopassa kieltänyt. Nyt onneksi Leena Meren johdolla perussuomalaiset saivat tämän seikan hoidetta ja tässä luonnos <a href="http://mmm.fi/documents/1410837/6017006/Luonnos_Hallituksen+esitys+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_+21.12.2017.pdf/b8bca450-95a8-463e-bfe0-78135f0dc679" title="http://mmm.fi/documents/1410837/6017006/Luonnos_Hallituksen+esitys+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_+21.12.2017.pdf/b8bca450-95a8-463e-bfe0-78135f0dc679">http://mmm.fi/documents/1410837/6017006/Luonnos_Hallituksen+esitys+laiks...</a></p><p>Viimeksi vastustajina toimi yllättäin taas sdp,vihreät ja vasemmisto.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.suomenuutiset.fi/elaimiin-sekaantuminen-kriminalisoidaan-elainsuojelulain-luonnoksessa-kuten-perussuomalaisten-esittivat-vuosia-punavihreat-eivat-kannattaneet/" title="https://www.suomenuutiset.fi/elaimiin-sekaantuminen-kriminalisoidaan-elainsuojelulain-luonnoksessa-kuten-perussuomalaisten-esittivat-vuosia-punavihreat-eivat-kannattaneet/">https://www.suomenuutiset.fi/elaimiin-sekaantuminen-kriminalisoidaan-ela...</a></p><p>&nbsp;</p><p>Mutta kun päästään lasten ympärileikkauksiin niin jo ollaan tekemässä siittä liiketoimintaa jo. Tämä oli aivan järeretön idea taas. Lukekaas siittä, en edes kehtaa kommentoida tätä asiaa.</p><p><a href="https://www.turkulainen.fi/artikkeli/615657-kissa-on-nostettava-poydalle-turkulainen-valtuutettu-toivoo-keskustelua-halal#.Wpx5P3uTVdQ.facebook" title="https://www.turkulainen.fi/artikkeli/615657-kissa-on-nostettava-poydalle-turkulainen-valtuutettu-toivoo-keskustelua-halal#.Wpx5P3uTVdQ.facebook">https://www.turkulainen.fi/artikkeli/615657-kissa-on-nostettava-poydalle...</a></p><p>Sitten päästään sellasiin juttuihin kuin seksi sukulaisen kanssa tai&nbsp;EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnan poistamisesta, niin jo löytyy tukea. Halutaan kai sukulaisten kesken lapsia ja työmarkkinat ulkomaalaisille tulijoille. Aivan järetöntä.</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-9883587" title="https://yle.fi/uutiset/3-9883587">https://yle.fi/uutiset/3-9883587</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>On tullut ilmi&nbsp;sellaisista asioita, että&nbsp;kaikki puolueet eivät kehtaa kannattaa esityksiä jos&nbsp;ne ovat perussuomalaisilta. Puolueet voivat kyllä tehdä kabinettisopimuksia sillä ehdolla, ettei äänestäjät saa tietää, että alkuperäinen idea on ollut perussuomalaisten ja he ovat sitä kannattamassa. Miettikääpä kuinka likaista peliä tämä on kansalaisten kustannuksella...?En voi kuin ihmetellä tälläistä toimintaa. Ja tässä oli vain jäävuoren huippua kerrottuna, koska kaikkea en voi edes julkaista! Onko tämä poliitikka todella näin likaista?</p><p>Saapa nähdä mitä toinen vuosi tuo eteensä. Nämä ovat minun henkilökohtasia mielipiteitä ensimmäisestä vuodesta kiteytettynä. On pitänyt näistä jo aiemmin nostaa keskustelua.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen nyt ensimmäistä vuotta ollut mukana poliitikassa ja tämä ensimmäinen vuosi on ollut kyllä täynnä yllättäviä asioita. Kulissipeliä pelataan häikäilettömästi puolueiden sisällä. Lisäksi äänestykset tapahtuvat monissa puolueissa puoluekurilla, joten sinun oma mielipide ei niissä välttämättä paina. Kaikki on sovittu jo ennen istuntoa kuinka äänestetään ja siittä ei saa poiketa. Itsellä kokemukset tästä ovat hyvät, olen saanut olla just sitä mieltä mitä olenkin. Sellaista poliitikka pitäisi ollakkin.

 

Sitten kun mennään punavihreiden käytökseen esimerkiksi lakialoitteissa, jotka on tehty perussuomalaisten toimesta, niin kyllä täytyy ihmetellä kuinka siellä toimitaan. Oulussa kuntatasolla tätä asiaa olen jo aiemmin käsitellyt ja kuntatasolla tämä tuli surullisesti ilmikin, kuinka äänestäjiä ei ajattella yhtään. Jotkut vastustavat loistavia aloitteita puoluekiistojen vuoksi. Kärsijöinä suomalaiset. Tämä on levinnyt ihan eduskuntaan asti vai onkohan niin, että se on sieltä levinnyt kuntatasolle? Alapuolen linkissä on linkki kaupunginvaltuuston käyttäytymiseen. Parhaat palat n.2min aikana.

 

http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251430-oulussa-vihamielisyytta-valtuustossa-vakavia-syytoksia-salissa

 

Mitä olette mieltä tälläsistä asioista:

Vasemmisto on ainoa ryhmä oppositiosta, joka vastusti lakialoitetta raiskausrikosten koventamisesta. Aloitetta ajoi perussuomalaiset. Jotenkin tuntuu uskomattomalta tälläinen politikointi. Miten hallituskin käänsi selkänsä? Oliko kesän kinat tämän takana? He olivat aiemmin puhuneet tämän lakialoitteen puolesta.

https://www.suomenuutiset.fi/hallitus-halua-koventaa-seksuaalirikosten-rangaistuksia-vastusti-perussuomalaisten-esitysta-vasemmiston/

 

Sitten päästään eläimiin sekaantumisiin. Tuntuu aivan järettömältä, että Suomi on sallinut lainopillisesti eläinteen sekaantumiset tähän päivään asti. Vain Romania ja Unkari niitä ei ole Euroopassa kieltänyt. Nyt onneksi Leena Meren johdolla perussuomalaiset saivat tämän seikan hoidetta ja tässä luonnos http://mmm.fi/documents/1410837/6017006/Luonnos_Hallituksen+esitys+laiksi+el%C3%A4inten+hyvinvoinnista_+21.12.2017.pdf/b8bca450-95a8-463e-bfe0-78135f0dc679

Viimeksi vastustajina toimi yllättäin taas sdp,vihreät ja vasemmisto.

 

https://www.suomenuutiset.fi/elaimiin-sekaantuminen-kriminalisoidaan-elainsuojelulain-luonnoksessa-kuten-perussuomalaisten-esittivat-vuosia-punavihreat-eivat-kannattaneet/

 

Mutta kun päästään lasten ympärileikkauksiin niin jo ollaan tekemässä siittä liiketoimintaa jo. Tämä oli aivan järeretön idea taas. Lukekaas siittä, en edes kehtaa kommentoida tätä asiaa.

https://www.turkulainen.fi/artikkeli/615657-kissa-on-nostettava-poydalle-turkulainen-valtuutettu-toivoo-keskustelua-halal#.Wpx5P3uTVdQ.facebook

Sitten päästään sellasiin juttuihin kuin seksi sukulaisen kanssa tai EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnan poistamisesta, niin jo löytyy tukea. Halutaan kai sukulaisten kesken lapsia ja työmarkkinat ulkomaalaisille tulijoille. Aivan järetöntä.

https://yle.fi/uutiset/3-9883587

 

 

On tullut ilmi sellaisista asioita, että kaikki puolueet eivät kehtaa kannattaa esityksiä jos ne ovat perussuomalaisilta. Puolueet voivat kyllä tehdä kabinettisopimuksia sillä ehdolla, ettei äänestäjät saa tietää, että alkuperäinen idea on ollut perussuomalaisten ja he ovat sitä kannattamassa. Miettikääpä kuinka likaista peliä tämä on kansalaisten kustannuksella...?En voi kuin ihmetellä tälläistä toimintaa. Ja tässä oli vain jäävuoren huippua kerrottuna, koska kaikkea en voi edes julkaista! Onko tämä poliitikka todella näin likaista?

Saapa nähdä mitä toinen vuosi tuo eteensä. Nämä ovat minun henkilökohtasia mielipiteitä ensimmäisestä vuodesta kiteytettynä. On pitänyt näistä jo aiemmin nostaa keskustelua.

]]>
100 http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251923-miksi-raiskaustuomioita-ei-haluta-korottaa-perussuomalaisten-aloitteesta#comments Eduskunta Eduskunta-aloite Kaupunginvaltuusto Thu, 08 Mar 2018 00:27:57 +0000 Pekka Hetta http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251923-miksi-raiskaustuomioita-ei-haluta-korottaa-perussuomalaisten-aloitteesta
Lepomäen kiirastuli http://tiinaelovaara1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251676-lepomaen-kiirastuli <p>Politiikassa on jatkuvasti pystyttävä sovittamaan yhteen monen tahon näkemyksiä.</p><p>Ytimessä on lopulta kolme mahdollista ristiriitaa sovitettavana.</p><p>Ensimmäinen on poliitikon oma ajattelu. Hän vastaa tekemisistään äänestäjilleen ja pyrkii toteuttamaan vaaliteemojaan.</p><p>Toinen on joukkueen etu, joka tarkoittaa sekä puolueen yhtenäisyyttä että mahdollisesti hallituksen yhtenäisyyttä. (Olettaen että poliitikko on hallituspuolueessa)</p><p>Kolmas on itse asia. Kysymys jota poliitikko käsittelee. Kuten vaikkapa sote-uudistusta. Mikä on puhtaasti paras ratkaisu ilman omaa, puolueen tai minkään eturyhmän toiveita? Tämä perustuu asiantuntijuuteen, tekniseen sekä mahdollisimman puhtaaseen lainsäädäntötyöhön, &rdquo;valtionhoitaja&rdquo; &ndash; ajatteluun.</p><p>Hyvin usein nämä kolme tasoa eivät täysin kohtaa.<br />Varsinkin hallituspuolueen edustajan liikkumatila on hyvin kapea suhteessa siihen miten hän henkilökohtaisesti ajattelee. Oppositioedustaja voi tehdä vapaammin irtiottoja mutta todellista valtaa hänellä ei varsinaisesti ole.<br />Eduskunnassa on perinne omantunnon kysymyksistä, jotka ovat lähinnä vakaumukseen liittyviä kuten eutanasiaan tai tasa-arvoiseen avioliittoon liittyviä. Näiden kohdalla edustajat saavat yleensä toimia henkilökohtaisen mielipiteen pohjalta.<br />Onko muita kysymyksiä joiden kohdalla poikkeamat ovat hyväksyttäviä?</p><p>Äänestäjät ja kansalaiset eivät välttämättä hahmota miten tiukka toimintaympäristö politiikassa on. He usein haluavat äänestämänsä henkilön toimivan siltä pohjalta mitä äänestäjä toivoo. Tämä ei kuitenkaan ole kovin usein mahdollista.<br />Onko poliitikko siis vain koneiston osa?<br />Hänellä voi olla mahdollisuus vaikuttaa hallituksen tai puolueen näkemyksiin, mutta tuo mahdollisuus on usein hyvin rajallinen.</p><p>Entä miten suhtaudutaan heihin, jotka lähtevät kapinaan? Tilanne on vaikea, sillä kapinaa ei voi sallia kaikille. Jos kapinaa ei voi sallia kaikille, sitä ei oikeudenmukaisuuden vuoksi voi sallia kenellekään. Kuoleeko tässä pala demokratiaa?<br />Entä vaihtoehto, jossa poliitikot voivat tehdä laajemmin oman tahtonsa mukaisesti? Syntyisikö siitä väitetty kaaos, jossa mitään päätöksiä ei pystytä viemään läpi?</p><p>Elina Lepomäen ulostulo sote-uudistuksessa kiteyttää tämän ongelman. Hän joko saa kannatusta ja nousee myöhemmin vahvempaan asemaan puolueessa. Tai sitten hän saa hankalan henkilön maineen, johon joukkue ei voi luottaa.</p><p>Vastakkain ovat poliitikon oma ajattelu, joukkueen tilanne, sekä itse asia. Sote-uudistusta on yritetty tehdä kymmenen vuotta, mutta se on aina viivästynyt.</p><p>Onko Lepomäellä osoittaa että lykkäämällä uudistus siitä saadaan parempi?</p><p>Politiikassa merkitystä on myös sillä, millainen on hallituskokoonpano. Vaikka Kokoomus olisi ensi vaalien jälkeen pääministeripuolue, mikään ei takaa että uudistus olisi helpompi viedä läpi, saatika että sen muoto olisi lähempänä Lepomäen toiveita.</p><p>Erityisesti demareiden ajattelu valinnanvapausasioissa on etäällä Kokoomuksen markkinamyönteisestä ajattelusta.</p><p>Lepomäen ulostuloa katsotaan monesta näkökulmasta. Politiikan ulkopuolelta se näyttäytyy pääosin rohkeutena.</p><p>Politiikan sisällä se näyttäytyy puoluetta ja hallitusta hajottavana irtiottona.</p><p>Miten asia näyttäytyy Lepomäelle? Ehkä vain asiakysymyksenä, mutta sen verran älykäs Lepomäki on, että hän tietää millaista ristivetoa ulostulo aiheuttaa. Kyseessä on valinta.<br />On vähintään yhtä vaarallista kaataa sote-ja maakuntauudistus kuin toteuttaa ne vikoineen.<br />Nyt tarvitaan ratkaisuja, ei ainostaan ongelmien esittämistä.</p><p>Mikä siis on Lepomäen ratkaisu soteen?<br />Entä mikä on puolueen ratkaisu Lepomäkeen?</p><p>Kyseessä on politiikan laajempi ongelma siitä, miten yksilönvapaus tai valta toteutuu suhteessa järjestelmään. Onko kansanedustajan näkemyksellä väliä? Entä onko sillä väliä, kumpaa sukupuolta asian esittäjä on?</p><p>Lepomäen tilanne muistuttaa Jean de&rsquo;Arcia.<br />&raquo;Kansa sanoo häntä pyhäksi naiseksi, joka omaa sotakokemusta ja pystyy ennustamaan taistelun kulun. Jos ajatellaan ajan olosuhteita, Jumala ei syyttä tee ihmeitään ja paljasta ilmaisujaan naisen kautta, niin että tämän maailman herrat ja ruhtinaat tuntevat jumalallisen voiman yläpuolellaan.&raquo;</p><p>Mutta palaako Lepomäki lopulta Kokoomuksen roviossa vai nouseeko hän pyhimykseksi?</p><p>Pyhimys Lepomäestä tulee, jos soteuudistuksen kaatamalla uudistuksen ongelmat liittyen valinnanvapauteen ja maakuntien määrään saadaan korjattua. Roviolla hän palaa, jos viivyttely ja veivaaminen johtaa jälleen uuteen viivytykseen kansalaisille tärkeässä uudistuksessa.</p> Politiikassa on jatkuvasti pystyttävä sovittamaan yhteen monen tahon näkemyksiä.

Ytimessä on lopulta kolme mahdollista ristiriitaa sovitettavana.

Ensimmäinen on poliitikon oma ajattelu. Hän vastaa tekemisistään äänestäjilleen ja pyrkii toteuttamaan vaaliteemojaan.

Toinen on joukkueen etu, joka tarkoittaa sekä puolueen yhtenäisyyttä että mahdollisesti hallituksen yhtenäisyyttä. (Olettaen että poliitikko on hallituspuolueessa)

Kolmas on itse asia. Kysymys jota poliitikko käsittelee. Kuten vaikkapa sote-uudistusta. Mikä on puhtaasti paras ratkaisu ilman omaa, puolueen tai minkään eturyhmän toiveita? Tämä perustuu asiantuntijuuteen, tekniseen sekä mahdollisimman puhtaaseen lainsäädäntötyöhön, ”valtionhoitaja” – ajatteluun.

Hyvin usein nämä kolme tasoa eivät täysin kohtaa.
Varsinkin hallituspuolueen edustajan liikkumatila on hyvin kapea suhteessa siihen miten hän henkilökohtaisesti ajattelee. Oppositioedustaja voi tehdä vapaammin irtiottoja mutta todellista valtaa hänellä ei varsinaisesti ole.
Eduskunnassa on perinne omantunnon kysymyksistä, jotka ovat lähinnä vakaumukseen liittyviä kuten eutanasiaan tai tasa-arvoiseen avioliittoon liittyviä. Näiden kohdalla edustajat saavat yleensä toimia henkilökohtaisen mielipiteen pohjalta.
Onko muita kysymyksiä joiden kohdalla poikkeamat ovat hyväksyttäviä?

Äänestäjät ja kansalaiset eivät välttämättä hahmota miten tiukka toimintaympäristö politiikassa on. He usein haluavat äänestämänsä henkilön toimivan siltä pohjalta mitä äänestäjä toivoo. Tämä ei kuitenkaan ole kovin usein mahdollista.
Onko poliitikko siis vain koneiston osa?
Hänellä voi olla mahdollisuus vaikuttaa hallituksen tai puolueen näkemyksiin, mutta tuo mahdollisuus on usein hyvin rajallinen.

Entä miten suhtaudutaan heihin, jotka lähtevät kapinaan? Tilanne on vaikea, sillä kapinaa ei voi sallia kaikille. Jos kapinaa ei voi sallia kaikille, sitä ei oikeudenmukaisuuden vuoksi voi sallia kenellekään. Kuoleeko tässä pala demokratiaa?
Entä vaihtoehto, jossa poliitikot voivat tehdä laajemmin oman tahtonsa mukaisesti? Syntyisikö siitä väitetty kaaos, jossa mitään päätöksiä ei pystytä viemään läpi?

Elina Lepomäen ulostulo sote-uudistuksessa kiteyttää tämän ongelman. Hän joko saa kannatusta ja nousee myöhemmin vahvempaan asemaan puolueessa. Tai sitten hän saa hankalan henkilön maineen, johon joukkue ei voi luottaa.

Vastakkain ovat poliitikon oma ajattelu, joukkueen tilanne, sekä itse asia. Sote-uudistusta on yritetty tehdä kymmenen vuotta, mutta se on aina viivästynyt.

Onko Lepomäellä osoittaa että lykkäämällä uudistus siitä saadaan parempi?

Politiikassa merkitystä on myös sillä, millainen on hallituskokoonpano. Vaikka Kokoomus olisi ensi vaalien jälkeen pääministeripuolue, mikään ei takaa että uudistus olisi helpompi viedä läpi, saatika että sen muoto olisi lähempänä Lepomäen toiveita.

Erityisesti demareiden ajattelu valinnanvapausasioissa on etäällä Kokoomuksen markkinamyönteisestä ajattelusta.

Lepomäen ulostuloa katsotaan monesta näkökulmasta. Politiikan ulkopuolelta se näyttäytyy pääosin rohkeutena.

Politiikan sisällä se näyttäytyy puoluetta ja hallitusta hajottavana irtiottona.

Miten asia näyttäytyy Lepomäelle? Ehkä vain asiakysymyksenä, mutta sen verran älykäs Lepomäki on, että hän tietää millaista ristivetoa ulostulo aiheuttaa. Kyseessä on valinta.
On vähintään yhtä vaarallista kaataa sote-ja maakuntauudistus kuin toteuttaa ne vikoineen.
Nyt tarvitaan ratkaisuja, ei ainostaan ongelmien esittämistä.

Mikä siis on Lepomäen ratkaisu soteen?
Entä mikä on puolueen ratkaisu Lepomäkeen?

Kyseessä on politiikan laajempi ongelma siitä, miten yksilönvapaus tai valta toteutuu suhteessa järjestelmään. Onko kansanedustajan näkemyksellä väliä? Entä onko sillä väliä, kumpaa sukupuolta asian esittäjä on?

Lepomäen tilanne muistuttaa Jean de’Arcia.
»Kansa sanoo häntä pyhäksi naiseksi, joka omaa sotakokemusta ja pystyy ennustamaan taistelun kulun. Jos ajatellaan ajan olosuhteita, Jumala ei syyttä tee ihmeitään ja paljasta ilmaisujaan naisen kautta, niin että tämän maailman herrat ja ruhtinaat tuntevat jumalallisen voiman yläpuolellaan.»

Mutta palaako Lepomäki lopulta Kokoomuksen roviossa vai nouseeko hän pyhimykseksi?

Pyhimys Lepomäestä tulee, jos soteuudistuksen kaatamalla uudistuksen ongelmat liittyen valinnanvapauteen ja maakuntien määrään saadaan korjattua. Roviolla hän palaa, jos viivyttely ja veivaaminen johtaa jälleen uuteen viivytykseen kansalaisille tärkeässä uudistuksessa.

]]>
26 http://tiinaelovaara1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251676-lepomaen-kiirastuli#comments Kotimaa Eduskunta Hallitustyöskentely Sote- ja maakuntauudistus Sote-uudistus Fri, 02 Mar 2018 13:04:29 +0000 Tiina Elovaara http://tiinaelovaara1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251676-lepomaen-kiirastuli
Mitä uusi varhaiskasvatuslaki tuo lapselle? http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251401-mita-uusi-varhaiskasvatuslaki-tuo-lapselle <p>Perhevapaauudistuksen valmistelun katkaiseminen kesken kaiken perheministeri Saarikon toimesta oli mittava pettymys. Kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan työtä, etsimään yhdessä luovia ratkaisuja perheille paremman perhevapaajärjestelmän rakentamiseksi. Perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia siksi tarvitaan joustoja ja vaihtoehtoja.&nbsp;Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet.&nbsp;Periksi ei anneta ja vaikuttamistyötä jatketaan, jotta hallitus saisi tehtyä syksyn budjettiriiheen valmiin esityksen.</p><p>&nbsp;</p><p>Hyvä asia on, että päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen liittyvät asiat etenevät lapsen kannalta hyvään suuntaan. Vuoden alusta alennettiin varhaiskasvatuksen maksuja. Uudistuksen myötä 6700 perhettä pääsi kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Sisaralennusta nostettiin 50 prosenttiin. Alennus koskee kaikkein pienituloisimpien lisäksi myös keskituloisten perheiden maksuja. Kaksilapsisen keskituloisen perheen maksut alenevat jopa 1200 euroa vuodessa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on lausuntokierroksella. Eduskunta aloittaa lain käsittelyn tänä keväänä.</p><p>&nbsp;</p><p>Lakiluonnoksessa on nykyistä selkeämmin säädetty, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Myös varhaiskasvatusympäristöä koskevaa säädöstä on tarkennettu kirjaamalla, että lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Tietosuojanormit päivitetään mahdollistamaan digitaalinen yhteydenpito kotien ja päiväkotien välillä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa päiväkodin henkilöstöstä olisi korkeakoulututkinnon suorittaneita. Nykyään korkeakoulutus&nbsp;vaaditaan&nbsp;vain yhdeltä kolmesta. <a href="http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-varhaiskasvatuslaki-lausunnoille-lapsen-etu-keskioon-henkiloston-koulutustasoa-nostetaan"><u>Laissa on monta muutakin muutosta.</u></a> Palaute ja ajatukset tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen <a href="mailto:sari.sarkomaa@eduskunta.fi">sari.sarkomaa@eduskunta.fi</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Järjestän yhdessä kansanedustaja Sari Multalan kanssa tilaisuuden&nbsp;varhaiskasvatuksen uudistamisesta torstaina 22.3 klo 17- 18.15&nbsp;Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Olet lämpimästi tervetullut mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan. Tilaisuus on avoin ja maksuton eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua.</p><p><br />Sari Sarkomaa</p><p>helsinkiläinen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perhevapaauudistuksen valmistelun katkaiseminen kesken kaiken perheministeri Saarikon toimesta oli mittava pettymys. Kokoomus olisi ollut valmis jatkamaan työtä, etsimään yhdessä luovia ratkaisuja perheille paremman perhevapaajärjestelmän rakentamiseksi. Perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia siksi tarvitaan joustoja ja vaihtoehtoja. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet. Periksi ei anneta ja vaikuttamistyötä jatketaan, jotta hallitus saisi tehtyä syksyn budjettiriiheen valmiin esityksen.

 

Hyvä asia on, että päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen liittyvät asiat etenevät lapsen kannalta hyvään suuntaan. Vuoden alusta alennettiin varhaiskasvatuksen maksuja. Uudistuksen myötä 6700 perhettä pääsi kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Sisaralennusta nostettiin 50 prosenttiin. Alennus koskee kaikkein pienituloisimpien lisäksi myös keskituloisten perheiden maksuja. Kaksilapsisen keskituloisen perheen maksut alenevat jopa 1200 euroa vuodessa. 

 

Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on lausuntokierroksella. Eduskunta aloittaa lain käsittelyn tänä keväänä.

 

Lakiluonnoksessa on nykyistä selkeämmin säädetty, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Myös varhaiskasvatusympäristöä koskevaa säädöstä on tarkennettu kirjaamalla, että lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Tietosuojanormit päivitetään mahdollistamaan digitaalinen yhteydenpito kotien ja päiväkotien välillä. 

 

Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa päiväkodin henkilöstöstä olisi korkeakoulututkinnon suorittaneita. Nykyään korkeakoulutus vaaditaan vain yhdeltä kolmesta. Laissa on monta muutakin muutosta. Palaute ja ajatukset tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen sari.sarkomaa@eduskunta.fi.

 

Järjestän yhdessä kansanedustaja Sari Multalan kanssa tilaisuuden varhaiskasvatuksen uudistamisesta torstaina 22.3 klo 17- 18.15 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Olet lämpimästi tervetullut mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan. Tilaisuus on avoin ja maksuton eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua.


Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen

 

 

]]>
2 http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251401-mita-uusi-varhaiskasvatuslaki-tuo-lapselle#comments Eduskunta Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuslaki Oppi 1.2: Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille. Mon, 26 Feb 2018 10:03:07 +0000 Sari Sarkomaa http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251401-mita-uusi-varhaiskasvatuslaki-tuo-lapselle
Eduskunnan valiokuntien toiminnan salaaminen, uhka vai mahdollisuus? http://kaustirantalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251236-avoimen-hallinnon-sulkeminen-johtaa-aariajatteluun <p>Mielestäni kansalliselle turvallisuudelle on haitallista se, että tukitaan kansanedustajien suut. Tarkoitan tässä enemmin sisäistä turvallisuutta, ulkoisessa turvallisuudessa toimimme suurelta osin EU:n alaisuudessa, eikä sieltä ole ollut ainakaan näkyvissä painetta lisätä tiedustelu- että salailulakeja. Käytännössä tuo ehdotus tuhoaa koko edustuksellisen demokratian. Jos ja kun edes muut kansanedustajat, puhumattakaan äänestäjistä, eivät saa tietää mitä valiokunnissa on puhuttu, niin mitä me teemme eduskunnalla? Valiokunnat ovat paikkoja, missä lait valmistellaan. Jos emme saa tietoa mitä valmistellaan ja miksi, niin mitä virkaa on vaaleilla, sillä emme tiedä mitä kukakin todella ajaa valiokunnissa.</p><p>Tämä vaikuttaa suurelta osin ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, sillä puolueet voivat luvata mitä tahansa, sillä ei voida selvittää mitä minkäkin puolueen edustaja on sanonut valiokunnissa, missä siis lait valmistellaan. Toki tälläkään hetkellä moni ei lue valiokuntien kirjauksia suoraan, mutta välillisesti he saavat tietoa lehdistön kautta.</p><p>Tälläkin hetkellä valiokunnissa julistetaan asioita salaisiksi, eivätkä tietääkseni niistä asioista olla juuri puhuttu eteenpäin. En näe miten tilanne olisi muuttunut lähiaikoina. Jos Supolla, eduskunnalla tai jollain muulla taholla on parempa tietoa asiasta, toivon, että kertoisivat asioista, edes vähän, suurelle yleisölle.</p><p>Suurempi kansallinen uhka on Kanadan ja EU:n välinen vapaakauppasopimus, minkä nojalla yritykset voivat haastaa valtioita välimieskäsittelyyn menetetyistä voitoista lainsäädännön muutoksen tapahtuessa. Näin olen asian ymmärtänyt, toivon olevani väärässä. Tähän liittyy myös jo nähdyt EU:n kommentit liittyen Sote-lakien epätarkkuudesta ja prosessin etenemisestä. Eli, jos EU estää tutkintaprosessien jälkeen Sote-lait, niin investointeja tehneet yhtiöt voivat vaatia valtiolta korvauksia.</p><p>Näen tämän hetken ministeriöstön olevan suurin turvallisuusuhka Suomelle ja suomalaisille. He rakentavat suljettua hallintokoneistoa, vaikka avoimuutta täytyisi lisätä kaikilla hallinnon tasoilla.</p><p>Jos käsiteltävät asiat muuttuvat salaisiksi, houkutus paljastaa asioita valiokunnista voi nousta suuremmaksi kuin aiemmin. Se, kuka paljastaa sopivimman asian tuomion uhalla, voi seuraavissa vaaleissa saada enemmin ääniä kuin aiemmin ja näin varmistaa paljastuksessa paikkansa seuraavassa eduskunnassa. Uhka siitä, että joutuu vankilaan puoleksi vuodeksi, voi olla kätevä liike siihen, että tulee uudelleen valituksi. Onko helpompaa tapaa saada nimensä lehtiin, kuin poliittinen vankilatuomio?</p><p>Näillä toimilla ei Suomessa nouse mikään muu kuin poliittinen ääriajattelu ja opportunismi. Jos ja kun näin käy, tulevaisuudessa näemmä tällaisia kommentteja vallassaolijoilta: &quot;Mitäs me sanoimme, kyllä tiedustelulakaje tarvittiin.&quot;</p><p>Saa kommentoida.</p><p>&nbsp;</p><p>EDIT: Otsikko muutettu ja yksi sana poistettu tekstistä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mielestäni kansalliselle turvallisuudelle on haitallista se, että tukitaan kansanedustajien suut. Tarkoitan tässä enemmin sisäistä turvallisuutta, ulkoisessa turvallisuudessa toimimme suurelta osin EU:n alaisuudessa, eikä sieltä ole ollut ainakaan näkyvissä painetta lisätä tiedustelu- että salailulakeja. Käytännössä tuo ehdotus tuhoaa koko edustuksellisen demokratian. Jos ja kun edes muut kansanedustajat, puhumattakaan äänestäjistä, eivät saa tietää mitä valiokunnissa on puhuttu, niin mitä me teemme eduskunnalla? Valiokunnat ovat paikkoja, missä lait valmistellaan. Jos emme saa tietoa mitä valmistellaan ja miksi, niin mitä virkaa on vaaleilla, sillä emme tiedä mitä kukakin todella ajaa valiokunnissa.

Tämä vaikuttaa suurelta osin ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, sillä puolueet voivat luvata mitä tahansa, sillä ei voida selvittää mitä minkäkin puolueen edustaja on sanonut valiokunnissa, missä siis lait valmistellaan. Toki tälläkään hetkellä moni ei lue valiokuntien kirjauksia suoraan, mutta välillisesti he saavat tietoa lehdistön kautta.

Tälläkin hetkellä valiokunnissa julistetaan asioita salaisiksi, eivätkä tietääkseni niistä asioista olla juuri puhuttu eteenpäin. En näe miten tilanne olisi muuttunut lähiaikoina. Jos Supolla, eduskunnalla tai jollain muulla taholla on parempa tietoa asiasta, toivon, että kertoisivat asioista, edes vähän, suurelle yleisölle.

Suurempi kansallinen uhka on Kanadan ja EU:n välinen vapaakauppasopimus, minkä nojalla yritykset voivat haastaa valtioita välimieskäsittelyyn menetetyistä voitoista lainsäädännön muutoksen tapahtuessa. Näin olen asian ymmärtänyt, toivon olevani väärässä. Tähän liittyy myös jo nähdyt EU:n kommentit liittyen Sote-lakien epätarkkuudesta ja prosessin etenemisestä. Eli, jos EU estää tutkintaprosessien jälkeen Sote-lait, niin investointeja tehneet yhtiöt voivat vaatia valtiolta korvauksia.

Näen tämän hetken ministeriöstön olevan suurin turvallisuusuhka Suomelle ja suomalaisille. He rakentavat suljettua hallintokoneistoa, vaikka avoimuutta täytyisi lisätä kaikilla hallinnon tasoilla.

Jos käsiteltävät asiat muuttuvat salaisiksi, houkutus paljastaa asioita valiokunnista voi nousta suuremmaksi kuin aiemmin. Se, kuka paljastaa sopivimman asian tuomion uhalla, voi seuraavissa vaaleissa saada enemmin ääniä kuin aiemmin ja näin varmistaa paljastuksessa paikkansa seuraavassa eduskunnassa. Uhka siitä, että joutuu vankilaan puoleksi vuodeksi, voi olla kätevä liike siihen, että tulee uudelleen valituksi. Onko helpompaa tapaa saada nimensä lehtiin, kuin poliittinen vankilatuomio?

Näillä toimilla ei Suomessa nouse mikään muu kuin poliittinen ääriajattelu ja opportunismi. Jos ja kun näin käy, tulevaisuudessa näemmä tällaisia kommentteja vallassaolijoilta: "Mitäs me sanoimme, kyllä tiedustelulakaje tarvittiin."

Saa kommentoida.

 

EDIT: Otsikko muutettu ja yksi sana poistettu tekstistä.

]]>
1 http://kaustirantalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251236-avoimen-hallinnon-sulkeminen-johtaa-aariajatteluun#comments CETA Eduskunta Hallinnon avoimuus Hallintolain muutos Lain valmistelu Valtiosääntöeikeus Wed, 21 Feb 2018 19:15:43 +0000 Kausti Rantalainen http://kaustirantalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251236-avoimen-hallinnon-sulkeminen-johtaa-aariajatteluun
Vanhemmuus ei kysy yhteiskunnan lupaa http://miikkakeranen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251156-vanhemmuus-ei-kysy-yhteiskunnan-lupaa <p>Mistä tietää, että vanhemmuus on jotain aivan ainutlaatuista? Esimerkiksi siitä, että lapsensa menettänyt äiti tai isä on yhä äiti ja isä. Vanhempansa menettäneet ovat orpoja, mutta äidit ja isät ovat äitejä ja isiä. Kielessämme ei ole olemassa tähän tarkoitukseen omaa sanaa, sillä vanhemmuus ei lopu lapsen kuolemaan.</p><p>Yhteiskunta antaa kuitenkin sanoille äiti ja isä omat merkityksensä. Äitiyttä ja isyyttä määritellään erilaisilla lailla ja velvollisuuksilla, koska näin halutaan taata lapsen turvallisuus ja hyvinvointi. Yhteiskunta haluaa varmistaa, että joku on lapsesta vastuussa. Lähtökohtaisesti vanhemmiksi luetaan ne ihmiset, jotka ovat lapsen saattaneet alulle. Äitiys ja isyys ei kuitenkaan ole vain kiinni lakipykälistä tai geeneistä.</p><p>Perheitä on erilaisia, ja me voimme kokea perhesuhteemme hyvin eri tavoin. Ei ole mitenkään tavatonta, että lapsella on useampi äiti tai useampi isä. Adoptioperheissä on päivänselvää, että&nbsp;äitiydessä tai isyydessä ei ole kyse vain biologista, vaan kahden ihmisen välisestä suhteesta. Myös sijaisperheissä lapset ja vanhemmat ovat toisilleen perhettä.</p><p>Kansalaisaloite äitiyslaista haluaa taata, että lapsen asema kahden äidin perheissä on turvattu jo ennen lapsen syntymää. Kun ei-synnyttävä äiti tunnustaa äitiytensä jo ennen lapsen syntymää, on lapsen juridinen asema turvatumpi. Näin esimerkiksi siinä karmaisevassa tilanteessa, että synnyttävä äiti menehtyy synnytyksessä, on lapsella myös hänet jo tunnustanut äiti. Kahden äidin perheen ei tarvitse käydä läpi nöyryyttävää ja pitkää adoptioprosessia, jotta lapsen äiti saa adoptoida oman lapsensa omaksi juridiseksi lapsekseen.</p><p>Kahden äidin perheissä äidit eivät kuitenkaan tarvitse yhteiskunnan lupaa äitiyteensä. Lapsi ja äiti kyllä tietävät suhteensa laadun. Lapsi tunnistaa häntä rakastavat ja hänestä huolehtivat vanhemmat.</p><p>Mutta kahden äidin perheet ja kaikki muutkin &ldquo;ydinperheestä&rdquo; poikkeavat perheet tarvitsevat yhteiskunnan tunnustuksen perheelleen, jotta heitä ei syrjitä tai lasta ei aseteta epätasa-arvoiseen asemaan. Äitiys ei synny vain juridisesta asemasta. Lailla emme voi taata rakkautta, hyvää vanhemmuutta tai pysyvää perhettä, mutta voimme pitää huolen, että mahdollisimman monella lapsella on yhdenvertaiset oikeudet ja asema jo ennen syntymäänsä.</p><p>Äitiyslain säätäminen on lapsen edun ja oikeuksien puolustamista. Sen vastustaminen osoittaa sydämettömyyttä erilaisia perheitä ja heidän lapsiaan kohtaan.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mistä tietää, että vanhemmuus on jotain aivan ainutlaatuista? Esimerkiksi siitä, että lapsensa menettänyt äiti tai isä on yhä äiti ja isä. Vanhempansa menettäneet ovat orpoja, mutta äidit ja isät ovat äitejä ja isiä. Kielessämme ei ole olemassa tähän tarkoitukseen omaa sanaa, sillä vanhemmuus ei lopu lapsen kuolemaan.

Yhteiskunta antaa kuitenkin sanoille äiti ja isä omat merkityksensä. Äitiyttä ja isyyttä määritellään erilaisilla lailla ja velvollisuuksilla, koska näin halutaan taata lapsen turvallisuus ja hyvinvointi. Yhteiskunta haluaa varmistaa, että joku on lapsesta vastuussa. Lähtökohtaisesti vanhemmiksi luetaan ne ihmiset, jotka ovat lapsen saattaneet alulle. Äitiys ja isyys ei kuitenkaan ole vain kiinni lakipykälistä tai geeneistä.

Perheitä on erilaisia, ja me voimme kokea perhesuhteemme hyvin eri tavoin. Ei ole mitenkään tavatonta, että lapsella on useampi äiti tai useampi isä. Adoptioperheissä on päivänselvää, että äitiydessä tai isyydessä ei ole kyse vain biologista, vaan kahden ihmisen välisestä suhteesta. Myös sijaisperheissä lapset ja vanhemmat ovat toisilleen perhettä.

Kansalaisaloite äitiyslaista haluaa taata, että lapsen asema kahden äidin perheissä on turvattu jo ennen lapsen syntymää. Kun ei-synnyttävä äiti tunnustaa äitiytensä jo ennen lapsen syntymää, on lapsen juridinen asema turvatumpi. Näin esimerkiksi siinä karmaisevassa tilanteessa, että synnyttävä äiti menehtyy synnytyksessä, on lapsella myös hänet jo tunnustanut äiti. Kahden äidin perheen ei tarvitse käydä läpi nöyryyttävää ja pitkää adoptioprosessia, jotta lapsen äiti saa adoptoida oman lapsensa omaksi juridiseksi lapsekseen.

Kahden äidin perheissä äidit eivät kuitenkaan tarvitse yhteiskunnan lupaa äitiyteensä. Lapsi ja äiti kyllä tietävät suhteensa laadun. Lapsi tunnistaa häntä rakastavat ja hänestä huolehtivat vanhemmat.

Mutta kahden äidin perheet ja kaikki muutkin “ydinperheestä” poikkeavat perheet tarvitsevat yhteiskunnan tunnustuksen perheelleen, jotta heitä ei syrjitä tai lasta ei aseteta epätasa-arvoiseen asemaan. Äitiys ei synny vain juridisesta asemasta. Lailla emme voi taata rakkautta, hyvää vanhemmuutta tai pysyvää perhettä, mutta voimme pitää huolen, että mahdollisimman monella lapsella on yhdenvertaiset oikeudet ja asema jo ennen syntymäänsä.

Äitiyslain säätäminen on lapsen edun ja oikeuksien puolustamista. Sen vastustaminen osoittaa sydämettömyyttä erilaisia perheitä ja heidän lapsiaan kohtaan.

 

]]>
52 http://miikkakeranen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251156-vanhemmuus-ei-kysy-yhteiskunnan-lupaa#comments äitiyslaki Eduskunta Kansalaisaloite Monimuotoiset perheet Vanhemmuus Mon, 19 Feb 2018 19:38:01 +0000 Miikka Keränen http://miikkakeranen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251156-vanhemmuus-ei-kysy-yhteiskunnan-lupaa
IS: Kansanedustajien valiokuntavuodoista uhkaa jatkossa jopa vankeustuomio http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251150-is-kansanedustajien-valiokuntavuodoista-uhkaa-jatkossa-jopa-vankeustuomio <p>Iltasanomien muutama tunti sitten julkistamien tietojen mukaan eduskunnan työjärjestys on menemässä remonttiin tavalla, joka muuttaa radikaalisti sen, miten kansanedustajat voivat jatkossa puhua valiokuntien käsittelemiä asioita julkisuuteen tai jopa omille eduskuntaryhmilleen. Salaisista tai &rdquo;vaiteliaisuuden piiriin&rdquo; kuuluvien asioiden vuodoista voi kansanedustajalle napsahtaa jopa puolen vuoden vankeustuomio.</p><p>Eduskunnan puhemiesneuvoston viime syksystä lähtien valmistelema uudistus on jäänyt tiedustelulakeja koskevan uudistuksen varjoon.</p><p>Alun perin uutta perustettavaa tiedusteluvaliokuntaa koskevaksi mielletty työjärjestyksen muutos ollaan kaikessa hiljaisuudessa ulottamassa kaikkea valiokuntatyöskentelyä koskevaksi, mikä tietäisi valiokuntien työn viemistä entistä salailevampaan suuntaan ja julkisen keskustelun vaikeutumista.</p><p>Uudistus koskisi esimerkiksi EU-asioita, jotka on useimmiten mielletty &rdquo;vaiteliaisuuden piiriin&rdquo; kuuluviksi.</p><p>Avoimelle edustukselliselle demokratialle ollaan tekemässä suuri karhunpalvelus.</p><p>Lähde:</p><p><a href="https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005573379.html"><u>&rdquo;Eduskunnan työjärjestys muuttuu: Kansanedustajaa uhkaa jatkossa poliittisista vuodoista jopa vankeustuomio&rdquo;. Iltasanomat, 19.2.2018</u></a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Iltasanomien muutama tunti sitten julkistamien tietojen mukaan eduskunnan työjärjestys on menemässä remonttiin tavalla, joka muuttaa radikaalisti sen, miten kansanedustajat voivat jatkossa puhua valiokuntien käsittelemiä asioita julkisuuteen tai jopa omille eduskuntaryhmilleen. Salaisista tai ”vaiteliaisuuden piiriin” kuuluvien asioiden vuodoista voi kansanedustajalle napsahtaa jopa puolen vuoden vankeustuomio.

Eduskunnan puhemiesneuvoston viime syksystä lähtien valmistelema uudistus on jäänyt tiedustelulakeja koskevan uudistuksen varjoon.

Alun perin uutta perustettavaa tiedusteluvaliokuntaa koskevaksi mielletty työjärjestyksen muutos ollaan kaikessa hiljaisuudessa ulottamassa kaikkea valiokuntatyöskentelyä koskevaksi, mikä tietäisi valiokuntien työn viemistä entistä salailevampaan suuntaan ja julkisen keskustelun vaikeutumista.

Uudistus koskisi esimerkiksi EU-asioita, jotka on useimmiten mielletty ”vaiteliaisuuden piiriin” kuuluviksi.

Avoimelle edustukselliselle demokratialle ollaan tekemässä suuri karhunpalvelus.

Lähde:

”Eduskunnan työjärjestys muuttuu: Kansanedustajaa uhkaa jatkossa poliittisista vuodoista jopa vankeustuomio”. Iltasanomat, 19.2.2018

]]>
4 http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251150-is-kansanedustajien-valiokuntavuodoista-uhkaa-jatkossa-jopa-vankeustuomio#comments Eduskunta Salailu Valiokunnat Vankeusrangaistus Mon, 19 Feb 2018 17:14:58 +0000 Mika Mäenpää-Louekoski http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251150-is-kansanedustajien-valiokuntavuodoista-uhkaa-jatkossa-jopa-vankeustuomio
Kansanedustajaruletista sanktioita http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250944-kansanedustajaruletista-sanktioita <p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10074777">Kokoomusvaikuttajien joukkopaosta sote-firmoihin vaaditaan selvitystä &ndash; &quot;Tiedettäisiin, että kaikilla olisi puhtaat jauhot pussissa&quot;</a>&nbsp;(Yle 14.2.2018) on selvä eturistiriitatapaus, johon on olemassa triviaali ratkaisu:</p><p>Kesken kauden eronneiden edustajien paikat on syytä jättää täyttämättä. Näin puolue pitää huolen siitä, että ero ei tapahdu liian lämpimissä tunnelmissa.</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja ja varavaltuutettu, jonka virsi on joskus lyhyestä kaunis.</p> Kokoomusvaikuttajien joukkopaosta sote-firmoihin vaaditaan selvitystä – "Tiedettäisiin, että kaikilla olisi puhtaat jauhot pussissa" (Yle 14.2.2018) on selvä eturistiriitatapaus, johon on olemassa triviaali ratkaisu:

Kesken kauden eronneiden edustajien paikat on syytä jättää täyttämättä. Näin puolue pitää huolen siitä, että ero ei tapahdu liian lämpimissä tunnelmissa.

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja ja varavaltuutettu, jonka virsi on joskus lyhyestä kaunis.

]]>
15 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250944-kansanedustajaruletista-sanktioita#comments Kotimaa Eduskunta kierrätys Sanktiot Wed, 14 Feb 2018 16:47:51 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250944-kansanedustajaruletista-sanktioita
Eutanasia 3: Kuolema kuivumalla - lausunto sote-valiokunnalle http://harriseppala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250753-eutanasia-3-kuolema-kuivumalla-lausunto-sote-valiokunnalle <p>Osallistuin sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemiseen eutanasia-asiassa 8.2.2018.&nbsp;</p><p>Olin hyvin otettu valiokunnan kutsusta ja toivon, että pystyn omalta osaltani auttamaan kansanedustajia heidän tärkeässä tehtävässään.&nbsp;</p><p>Alla sote-valiokunnalle tekemäni kirjallinen lausunto.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Asiantuntijalausunto, Harri Seppälä</strong></p><p><strong>Asia: KAA 2/2017 vp Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Arvoisa sosiaali- ja terveysvaliokunta,</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Olen saanut kutsun asiantuntijakuulemiseen (8.2.2018) eutanasia-asiassa. Kiitän lämpimästi mahdollisuudesta osallistua keskusteluun näin korkealla tasolla. Ymmärrän saaneeni kutsun ensisijaisesti omaisen roolissa liittyen paljon julkisuutta saaneeseen kertomukseeni poikani Einon kuolemasta. Edustan kuulemisessa itseäni ja perhettäni, en mitään laitosta tai yhteisöä. Koska olen lääkäri, esitän mielipiteitäni jossain määrin myös ammattini näkökulmasta. Ennen kaikkea olen kuitenkin lapsensa menettänyt isä, joka raskaiden kokemustensa vuoksi haluaa puhua eutanasian sallimisen puolesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Käsittelen lausunnossani ensin joitain kuolevan potilaan hoitoon liittyviä asioita, jotka ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa. Aihepiiri on hyvin laaja ja tulen jatkamaan sen pohtimista blogikirjoitusten muodossa (Uusi Suomi &ndash; Puheenvuoro). Lopuksi kerron poikani kuolemisesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Eutanasian ymmärrän toimenpiteenä, jossa ihmiselle annetaan tarkoituksellisesti tappava annos lääkkeitä ja jonka tavoitteena on kärsimyksen vähentäminen. Tässä lausunnossa rajaan eutanasian koskemaan vain kuolevia potilaita.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Yleisiä ajatuksia eutanasiaan liittyen</strong></li></ol><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Saattohoito vastaan eutanasia</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Keskustelussa syntyy herkästi vastakkainasettelu saattohoidon ja eutanasian välille. Tämä on tarpeetonta ja ohjaa ajatuksia väärille urille. Meidän pitäisi keskustella kuolevien potilaiden hyvästä hoidosta. Pitäisi puhua kaikenikäisistä potilaista ja kaikista erilaisista tilanteista. Mahdollisuus eutanasiaan olisi yksi osa kuolevan ihmisen hyvää, inhimillistä ja kunnioittavaa hoitoa.</p><p>&nbsp;</p><p>Suurin osa ihmisistä haluaa elää, vaikeasti sairaanakin. Kuolemansairaan potilaan hyvä palliatiivinen hoito vähentää kärsimystä ja auttaa kohtaamaan lähestyvän kuoleman. Mikäli kärsivä ja joka tapauksessa pian kuoleva potilas kuitenkin päätyy toivomaan eutanasiaa, on hänellä siihen hyvä syy. Meidän pitäisi pystyä kunnioittamaan tätä toivetta ja toimimaan sen mukaisesti, yhteisesti sovituissa rajoissa.</p><p>&nbsp;</p><p>Psykoterapiassa itsemurhaa luonnehditaan lopulliseksi ratkaisuksi väliaikaiseen ongelmaan. Mutta mitä ajatella silloin, kun ongelma ei olekaan väliaikainen?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Uskonnolliset argumentit</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Eutanasian vastustuksen taustalla on usein kristillinen maailmankatsomus. Toisaalta, vaimoni on pappi ja eutanasian sallimisen puolella.</p><p>&nbsp;</p><p>Pidämme uskonnonvapautta yhtenä tärkeänä perusarvonamme. Kukin saa vapaasti uskoa tai olla uskomatta mihin haluaa. En pidä uskonnollisia argumentteja eutanasiakeskustelussa kovin painavina.</p><p>&nbsp;</p><p>Eutanasia on mahdollisuus, ei velvollisuus. Mikäli eutanasia on merkittävässä ristiriidassa henkilön uskonnollisen vakaumuksen kanssa, hän ei sitä itselleen toivo. Hän ei kuitenkaan saa evätä eutanasian mahdollisuutta muilta ihmisiltä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lääkärin etiikka</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Universaalia yhtä ja &rdquo;oikeaa&rdquo; lääkärin etiikkaa ei ole olemassa. Lääkärit ajattelevat asioista eri tavoin ja heillä on erilaisia elämänarvoja. Lääkäriliitto teki 1/2017 kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville lääkäreille kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Yhtenä kysymyksenä oli &rdquo;Tulisiko Suomeen saada eutanasian salliva laki?&rdquo; 186 lääkäriä vastasi &rdquo;ei&rdquo;, 49 &rdquo;kyllä&rdquo; ja 55 &rdquo;en osaa sanoa&rdquo;. Kenen etiikka on oikeaa ja kenen väärää?</p><p>&nbsp;</p><p>Eutanasiakeskustelussa tuodaan usein virheellisesti esiin, että lääkärit ovat Hippokrateen valassa sitoutuneet seuraavaan:&nbsp;&rdquo;<em>En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen</em>.&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Hippokrateen vala on yli 2000 vuotta vanha kirjoitus, joka on osaltaan määritellyt lääkärien toimintaa antiikin Kreikassa. Vala vannotaan muinaisten kreikkalaisten jumalien ja jumalattarien kautta. Monet sen periaatteista ovat jääneet historiaan jo kauan aikaa sitten. Minä ymmärrän minkä tahansa valan kokonaisuutena, johon sitoudutaan joko täysmääräisesti tai ei lainkaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Suomalaiset lääkärit eivät ole vannoneet Hippokrateen valaa ainakaan yli 20 vuoteen. Vala, jota ei ole vannottu, ei voi velvoittaa ketään mihinkään.</p><p>&nbsp;</p><p>Vuodesta 1997 alkaen lääkärit ovat halutessaan voineet vannoa seremoniallisen lääkärinvalan. Lääkärinvala ei ole ristiriidassa eutanasian kanssa. Minun lääkärin etiikkani ei estä eutanasiaa. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Luonnollinen kuolema</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Modernin lääketieteen keinoin manipuloimme ihmisen elämää monin tavoin. Lääketieteen kehittymisen myötä kykymme tähän jatkuvasti kasvaa. Pystymme pitämään ihmisen elimistön ainakin osittain toiminnassa varsin pitkäänkin tilanteissa, joissa luonnollinen kuolema olisi jo tullut. Tällöin olemme puuttuneet tapahtumien &rdquo;luonnolliseen&rdquo; kulkuun ja antaneet ihmisen elämälle &rdquo;epäluonnollisen&rdquo; jatkoajan.</p><p>&nbsp;</p><p>Potilaita pitää hoitaa kaikin keinoin vaikeissakin tilanteissa, mikäli arvioimme toivoa saattavan vielä olla. Joskus hyvää tarkoittavat hoidolliset ponnistelut johtavat tilanteeseen, jossa potilaan kuoleminen muuttuu huomattavasti lähtötilannetta vaikeammaksi ja raskaammaksi. Näin tapahtui poikani kohdalla.</p><p>&nbsp;</p><p>Poikani luonnollinen kuolema olisi tapahtunut hänen sairastumispäivänään. Huipputason hoidon ansiosta kuolema vältettiin. Sydän ei pysähtynyt ja hän säästyi hiuksenhienosti aivokuolemalta. Päädyttiin tilanteeseen, jossa sydän sykki ja elimistö toimi aivoja lukuun ottamatta. Massiivisen aivovaurion vuoksi poikani elämä kuitenkin käytännössä päättyi. Nykyisen lainsäädännön puitteissa emme pystyneet viemään nopeasti loppuun sitä, minkä luonto oli aloittanut. Meidän piti ryhtyä odottamaan luonnollista kuolemaa luonnottomassa tilanteessa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kalteva pinta</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tulin julkisuuteen tarinalla, jossa toivoin eutanasian tulevan mahdolliseksi myös tilanteessa, joka ei mahdu kansalaisaloitteessa esitettyjen kriteerien sisään. Poikani tilanne oli kahdella tavalla näiden kriteerien ulkopuolella: hän oli sekä pieni lapsi että ihminen, joka oli lopullisesti menettänyt kykynsä ilmaista minkäänlaista tahtoaan eutanasian suhteen.</p><p>&nbsp;</p><p>Aloitteen mukaisen eutanasian sallimisen pelätään johtavan tulevaisuudessa eutanasian kriteerien löystymiseen. Pelätään, että eutanasia ulotettaisiin koskemaan mm. lapsia. Tästä ilmiöstä käytetään termiä kalteva pinta. Kaltevalle pinnalle ajautumisen ajatellaan olevan sekä väistämätöntä että hallitsematonta ja johtavan ikäviin seurauksiin.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaltevan pinnan voi nähdä myös tavanomaisena ja suotavana kehityskulkuna, jota voidaan ennakoida ja hallita. Vaikean asian kohtaamista harjoitellaan askel kerrallaan. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Olemme nähneet, että keskustelu eutanasiasta on monille vaikeaa ja pelottavaa. Vaikeaa asiaa on pyritty väistämään puhumalla mieluummin saattohoidosta, jonka kehittämistä kaikkien on helppo kannattaa. Näin kävi mm. eduskunnan lähetekeskustelussa.</p><p>&nbsp;</p><p>Lasten eutanasiaa ei ole julkisuudessa tuotu esiin joitain yksittäisiä lyhyitä puheenvuoroja lukuun ottamatta: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lastenklinikan osastonylilääkäri, Helsingin yliopiston professori&nbsp;<a href="https://www.hs.fi/haku/?query=harri+saxen">Harri Saxén</a> totesi v. 2014, että keskustelu lasten eutanasiasta pitäisi aloittaa myös Suomessa (HS 14.2.2014).</p><p>&nbsp;</p><p>Äärimmäisen vaikeasti dementoituneista ja muista tahdottomassa/tiedottomassa tilassa olevista ihmisistä ei ole tohdittu keskustella lainkaan. En ole tavannut ketään, joka haluaisi viettää ehkä vuosiakin täysin toimintakyvyttömänä ja maailmasta mitään tietämättömänä sänkypotilaana. Moni pitää sellaista &rdquo;elämää&rdquo; kuolemaakin pahempana kohtalona. Meidän pitäisi vakavasti pohtia, voisiko eutanasia olla mahdollinen myös etukäteen, täydessä ymmärryksessä esitetyn tahdonilmauksen perusteella.</p><p>&nbsp;</p><p>Eutanasiakeskustelua pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia kuolevia potilaita. Vaikeat kysymykset tulevat jatkossa joka tapauksessa vastaan. Olisi viisasta käsitellä niitä jo tässä vaiheessa, ennen kuin ensimmäistäkään mahdollista eutanasialakia ryhdytään laatimaan. Miten voisimme vetää eutanasialle perustellut rajat, jos emme tiedä mitä ja miksi jää rajojen ulkopuolelle? Pelkän keskustelun ei pitäisi olla vaarallista, siitä on vielä hyvin pitkä matka toimintaan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Eutanasian salliminen ei olisi ongelmatonta</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Mikään inhimillinen toiminta ei ole täysin ongelmatonta. Eutanasialaista ei pystytä tekemään vedenpitävää. Kriteerit ovat aina jossain määrin tulkinnanvaraisia ja harmaa alue on aina olemassa. On selvää, että eutanasian sallimisen myötä syntyisi tilanteita, joita jouduttaisiin jälkikäteen selvittelemään, myös oikeudessa.</p><p>&nbsp;</p><p>Ei rajanveto ole aina mustavalkoista ja helppoa hoidossa muutenkaan. Koska lopettaa aktiivinen parantumiseen tähtäävä hoito? Koska siirtyä varsinaiseen saattohoitoon? Lääketieteellinen hoito on sarja valistuneita arvauksia ja niiden pohjalta tehtäviä päätöksiä.</p><p>&nbsp;</p><p>Keskustelu eutanasian rajoista ei tulisi loppumaan. Keskustelu eutanasiasta ei toki tule loppumaan vaikkei sitä missään muodossa tällä erää sallittaisikaan. Mikä laki tai yhteiskunnallinen toiminto olisikaan sellainen, ettei siitä käytäisi keskustelua. Kaikkia lakeja muutetaan, mikäli siihen katsotaan olevan tarve ja eduskunnan enemmistö niin päättää.</p><p>&nbsp;</p><p>Kyse on ennen kaikkea siitä, miten arvotamme eutanasian sallimisen oletettuja hyötyjä ja haittoja: mikä on tärkeää, millaisia riskejä olemme valmiit ottamaan ja miten riskit voidaan minimoida?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kiertoilmaisuja</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Eutanasian vastustajat tapaavat syyttää puolustajia kiertoilmaisujen käytöstä. Eutanasian tai hyvän kuoleman sijasta heidän mielestään pitäisi puhua surmaamisesta, tappamisesta tai murhaamisesta. Sanat ovat hyvin latautuneita. Eutanasiassa on todella kyseessä ihmisen tarkoituksellinen tappaminen. Motiivi on kuitenkin inhimillinen ja hyvää tarkoittava, kärsimyksen vähentäminen.</p><p>&nbsp;</p><p>Palliatiivinen sedaatio kuulostaa hienolta lääketieteelliseltä toimenpiteeltä. Sekin on itse asiassa kiertoilmaisu, käytännössä kyseessä on potilaan huumaaminen, pisimilleen vietynä tajuttomaksi huumaaminen. Palliatiivinen sedaatio on tärkeä ja tarpeellinen hoitotoimenpide ja auttaa monia kuolevia, muttei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin tilanteisiin.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tunteella vai järjellä?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Päätöstä eutanasian sallimisesta tai sallimatta jättämisestä ei voi tehdä pelkästään tunteen perusteella. Kaikki asiaan liittyvät näkökulmat pitää käydä läpi kylmän rauhallista harkintaa käyttäen. Kukaan asiantuntija ei pysty antamaan absoluuttista oikeaa vastausta, koska sellaista ei ole. On vain argumentteja puolesta ja vastaan. Loppujen lopuksi kukin muodostaa kantansa sen perusteella, mikä tuntuu oikealta.</p><p>&nbsp;</p><p>Ilman omakohtaista kokemusta rakkaan ihmisen karusta kuolemasta ei voi tietää, miltä se tuntuu ja millaiset jäljet se jättää. Ilman tunnekokemusta on helpompi pysyä ylätasolla filosofoimassa. Kun kova paikka tulee eteen, on pohdintojen aika ohi. Silloin vain toiminnalla on merkitystä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Einon kuoleminen</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Kertomalla poikani kuolemasta julkisuudessa halusin herätellä ihmisiä miettimään kuolemaa ja huomaamaan tärkeän kansalaisaloitteen. Halusin haastaa näkemykset siitä, ettei eutanasialle ole tarvetta missään tilanteessa. Ajattelin, että moni olisi hyväksynyt eutanasian Einon kohdalla. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Einon tarinassa ei ole kyse vain eutanasiasta. Tarina kertoo myös lääkärien vaikeudesta kohdata kuolema, vaikeudesta lopettaa kuolinprosessia pitkittävä hoito, hoidon suunnitelmallisuuden puutteesta ja kaikkiaan epäonnistuneesta kuolevan potilaan hoidosta.</p><p>&nbsp;</p><p>Tilanne oli kaikille osallisille hyvin vaikea. Haluan kiinnittää huomion toimintatapoihin ja toimintaa rajoittaviin arvoihin ja lakeihin, en yksittäisiin lääkäreihin tai lääkäritiimeihin, jotka varmasti pyrkivät tekemään parhaansa. Se paras ei kuitenkaan ollut mielestäni riittävän hyvä. Tulevaisuudessa meidän pitää pystyä paljon parempaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Eino sai vaikean aivoverenvuodon täysin yllättäen. Lähtötilanne oli huono ja Eino oli kuolla heti ensimmäisenä päivänä. Viikon kohdalla Eino oli taas kuolemassa ja lääkäri otti puheeksi elinluovutuksen. Jouduimme katsomaan kuolemaa silmästä silmään ja päästämään irti lapsestamme. Eino kuitenkin selvisi kriittisestä vaiheesta ja lääkärit päätyivät jatkamaan hoitoa, koska ajattelivat pientä toivoa olevan. Tämä oli kolme viikkoa kestäneen aktiivihoidon vaihe.</p><p>&nbsp;</p><p>Neljännen viikon alussa Eino siirrettiin lastensairaalaan, jossa lääkärit heti totesivat tilanteen olevan täysin toivoton. He rajasivat Einon kaiken aktiivisen hoidon ulkopuolelle. Tästä eteenpäin tehtiin kuolemaa, kuusi pitkää viikkoa.</p><p>&nbsp;</p><p>Neljännen viikon lopussa Einon hengitys vaikeutui ja hän oli tukehtumassa. Voimme vain katsoa vierestä, kun lapsemme oli kuolemassa kauhealla tavalla. Nenämahaletku poistettiin eikä Eino enää tämän jälkeen saanut ravintoa. Hoidoksi jäi vain morfiinitippa. Tilanne oli ratkeamassa itsestään.</p><p>&nbsp;</p><p>Eino ei kuollutkaan. Viikon päästä pyysimme lääkäreitä lopettamaan jäljellä olevan pienenkin nesteytyksen, jotta Eino saisi kuolla mahdollisimman nopeasti. Lääkärit kuitenkin päättivät, ettei nesteytystä voi kokonaan lopettaa. Einolle ryhdyttiin etsimään jatkohoitopaikkaa. Valittiin puolittainen hoito: kuolemaa ei yritetty estää, mutta sitä ei sallittukaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Kahden viikon päästä lääkärit suostuivat nesteytyksen lopettamiseen. He kertoivat meille, että edessä olisi raskas episodi. Kuivumisen myötä Einon ulkomuoto tulisi muuttumaan. Kuolema tulisi vasta ehkä kahden tai kolmen viikon päästä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kipulaastarien vahvuutta piti nostaa asteittain, koska liian vahva opioidilaastari olisi saattanut pysäyttää Einon hengityksen. Tällöin lääkäri olisi tehnyt virheen. Eino olisi kuollut väärällä tavalla. Einon piti kuolla &rdquo;oikealla&rdquo;, &rdquo;luonnollisella&rdquo; tavalla.</p><p>&nbsp;</p><p>11 päivää myöhemmin kuolema vihdoin tuli. Oltuaan 5 viikkoa ja 2 päivää ilman ravintoa, 26 päivää pienellä nesteytyksellä ja 11 päivää kokonaan ilman nestettä Eino kuoli kuihtuneena ja kuivuneena. Sairastumisesta oli kulunut yhdeksän viikkoa.</p><p>&nbsp;</p><p>Nesteytystä ei lopetettu, koska Eino olisi ollut kuolemassa, eikä elimistö olisi kyennyt enää käyttämään nestettä. Mitään etenevää sairausprosessia ei ollut, se oli pysäytetty teho-osastolla. Nesteytys lopetettiin, jotta Eino kuolisi. Kuivuminen kuoliaaksi oli nopein tapa päästä pois umpikujasta.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lopuksi</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Joku voi todeta, että Einon tarina on yksittäistapaus. Eikä yksittäisen, vaikka miten surullisen, tapauksen vuoksi ole syytä tehdä lakimuutoksia.</p><p>&nbsp;</p><p>Totta, kyseessä on vain yksi kuolema. Yksi esimerkki tilanteesta, jossa eutanasia olisi mielestäni inhimillinen tapa toimia. Meillä ei kuitenkaan ole rekisteriä kurjista kuolemista, joten emme tiedä paljonko niitä on. Omaiset harvoin jaksavat tai haluavat kertoa raskaista kokemuksistaan julkisesti. Ja montako yksittäistapausta olisi tarpeeksi?</p><p>&nbsp;</p><p>Moni asia Einon hoidossa olisi voitu tehdä toisin. Elintoimintoja ylläpitävästä hoidosta olisi voitu luopua heti kun tilanne oli todettu toivottomaksi. Lääkitys olisi voinut olla koko ajan niin runsasta, ettei Einon kasvoille olisi kertaakaan tullut kivuliasta irvistystä. Kuivumiskuolemaa emme kuitenkaan olisi voineet välttää. Miten kauan Eino olisikaan elänyt ilman nesteitä, jos ne olisi lopetettu 4. hoitoviikolla? Nyt Eino eli 11 päivää, vaikka oli ollut kuukauden ilman ravintoa ja vajaalla nesteytyksellä.</p><p>&nbsp;</p><p>Emme olisi halunneet lapsellemme tällaista kuolemaa. Minun on vaikea kuvitella, että Eino itse olisi halunnut kuolla näin. Potilaan kärsimyksen lisäksi merkityksellistä on omaisten kärsimys. Eino oli jo poissa, emme saaneet häneen minkäänlaista kontaktia koko aikana. Toivon totisesti, ettei Eino kokenut mitään millään tietoisuuden tasolla noiden viikkojen aikana. Kaikki mitä Eino viesti ulospäin, kasvojen ilmeillä, oli kärsimystä. Emme voineet lohduttaa lastamme, emme voineet tehdä muuta kuin sietää sietämätöntä. Eino ei tarvinnut hetkeäkään kuolemaansa valmistautumiseen. Me vanhemmat emme tarvinneet aikaa, olimme jo monta kertaa hyvästelleet lapsemme. Vain kuolema toi helpotuksen. Tuskaisen ahdistavat muistot tavasta, jolla Eino kuoli ovat taakkanamme lopun elämäämme. Ketä tai mitä perheemme kituminen palveli?</p><p>&nbsp;</p><p>Ajattelemmeko todella, että tämä on pienelle pojalle tai kenellekään hyvä tapa kuolla? Tällainen kuoleminen edustaa nykyistä hoitokäytäntöämme. Voimme tehdä päätöksen ravinnon ja nesteen antamisen lopettamisesta. Tuolloin tehdään tosiasiallisesti päätös potilaan kuolemasta. Kutsumme sitä kuoleman sallimiseksi. Sitten jäädään odottamaan. Mielestäni kuolemankulttuurimme on tältä osin epäinhimillinen. Poikani elämä oli minulle pyhä ja se mitä tapahtui oli tuon pyhyyden rienaamista.</p><p>&nbsp;</p><p>Emme voi estää kuolemaa, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten ihminen saa kuolla. Jos pidämme Einon kohtaloa kauheana tapana kuolla, mutta emme tee asialle mitään, on siihen varmasti hyvät ja painavat perusteet.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikäli eutanasia olisi ollut mahdollista, olisin halunnut itse antaa Einolle tappavat lääkkeet. Koen, että se olisi ollut minun tehtäväni isänä. Eutanasia ei olisi poistanut kärsimystä, mutta se olisi vähentänyt sitä suuresti. Muistaisimme, miten pidimme huolta lapsestamme ja teimme kaiken mitä oli tehtävissä. Loppuun asti. Olisimme pyytäneet läheiset paikalle, lukeneet Einolle iltasadun ja Eino olisi kuollut.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Toivotan teille kaikille päätöksentekijöille voimia, viisautta ja rohkeutta.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Helsingissä 7.2.2018</p><p>&nbsp;</p><p>Harri Seppälä</p><p>Einon isä, lääkäri</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Liite 1: Isä, joka toivoi pienen poikansa kuolevan (blogikirjoitus 25.11.2017, Uusi Suomi)</p><p>Liite 2: Kuolevan hoitoon liittyvien käsitteiden sekamelska (blogikirjoitus 10.12.2017, Uusi Suomi)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Osallistuin sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemiseen eutanasia-asiassa 8.2.2018. 

Olin hyvin otettu valiokunnan kutsusta ja toivon, että pystyn omalta osaltani auttamaan kansanedustajia heidän tärkeässä tehtävässään. 

Alla sote-valiokunnalle tekemäni kirjallinen lausunto.

 

 

Asiantuntijalausunto, Harri Seppälä

Asia: KAA 2/2017 vp Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta

 

 

Arvoisa sosiaali- ja terveysvaliokunta,

 

Olen saanut kutsun asiantuntijakuulemiseen (8.2.2018) eutanasia-asiassa. Kiitän lämpimästi mahdollisuudesta osallistua keskusteluun näin korkealla tasolla. Ymmärrän saaneeni kutsun ensisijaisesti omaisen roolissa liittyen paljon julkisuutta saaneeseen kertomukseeni poikani Einon kuolemasta. Edustan kuulemisessa itseäni ja perhettäni, en mitään laitosta tai yhteisöä. Koska olen lääkäri, esitän mielipiteitäni jossain määrin myös ammattini näkökulmasta. Ennen kaikkea olen kuitenkin lapsensa menettänyt isä, joka raskaiden kokemustensa vuoksi haluaa puhua eutanasian sallimisen puolesta.

 

Käsittelen lausunnossani ensin joitain kuolevan potilaan hoitoon liittyviä asioita, jotka ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa. Aihepiiri on hyvin laaja ja tulen jatkamaan sen pohtimista blogikirjoitusten muodossa (Uusi Suomi – Puheenvuoro). Lopuksi kerron poikani kuolemisesta.

 

Eutanasian ymmärrän toimenpiteenä, jossa ihmiselle annetaan tarkoituksellisesti tappava annos lääkkeitä ja jonka tavoitteena on kärsimyksen vähentäminen. Tässä lausunnossa rajaan eutanasian koskemaan vain kuolevia potilaita.  

 

 

  1. Yleisiä ajatuksia eutanasiaan liittyen

 

 

Saattohoito vastaan eutanasia

 

Keskustelussa syntyy herkästi vastakkainasettelu saattohoidon ja eutanasian välille. Tämä on tarpeetonta ja ohjaa ajatuksia väärille urille. Meidän pitäisi keskustella kuolevien potilaiden hyvästä hoidosta. Pitäisi puhua kaikenikäisistä potilaista ja kaikista erilaisista tilanteista. Mahdollisuus eutanasiaan olisi yksi osa kuolevan ihmisen hyvää, inhimillistä ja kunnioittavaa hoitoa.

 

Suurin osa ihmisistä haluaa elää, vaikeasti sairaanakin. Kuolemansairaan potilaan hyvä palliatiivinen hoito vähentää kärsimystä ja auttaa kohtaamaan lähestyvän kuoleman. Mikäli kärsivä ja joka tapauksessa pian kuoleva potilas kuitenkin päätyy toivomaan eutanasiaa, on hänellä siihen hyvä syy. Meidän pitäisi pystyä kunnioittamaan tätä toivetta ja toimimaan sen mukaisesti, yhteisesti sovituissa rajoissa.

 

Psykoterapiassa itsemurhaa luonnehditaan lopulliseksi ratkaisuksi väliaikaiseen ongelmaan. Mutta mitä ajatella silloin, kun ongelma ei olekaan väliaikainen?

 

 

Uskonnolliset argumentit

 

Eutanasian vastustuksen taustalla on usein kristillinen maailmankatsomus. Toisaalta, vaimoni on pappi ja eutanasian sallimisen puolella.

 

Pidämme uskonnonvapautta yhtenä tärkeänä perusarvonamme. Kukin saa vapaasti uskoa tai olla uskomatta mihin haluaa. En pidä uskonnollisia argumentteja eutanasiakeskustelussa kovin painavina.

 

Eutanasia on mahdollisuus, ei velvollisuus. Mikäli eutanasia on merkittävässä ristiriidassa henkilön uskonnollisen vakaumuksen kanssa, hän ei sitä itselleen toivo. Hän ei kuitenkaan saa evätä eutanasian mahdollisuutta muilta ihmisiltä.

 

 

Lääkärin etiikka

 

Universaalia yhtä ja ”oikeaa” lääkärin etiikkaa ei ole olemassa. Lääkärit ajattelevat asioista eri tavoin ja heillä on erilaisia elämänarvoja. Lääkäriliitto teki 1/2017 kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville lääkäreille kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Yhtenä kysymyksenä oli ”Tulisiko Suomeen saada eutanasian salliva laki?” 186 lääkäriä vastasi ”ei”, 49 ”kyllä” ja 55 ”en osaa sanoa”. Kenen etiikka on oikeaa ja kenen väärää?

 

Eutanasiakeskustelussa tuodaan usein virheellisesti esiin, että lääkärit ovat Hippokrateen valassa sitoutuneet seuraavaan: ”En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen.”

 

Hippokrateen vala on yli 2000 vuotta vanha kirjoitus, joka on osaltaan määritellyt lääkärien toimintaa antiikin Kreikassa. Vala vannotaan muinaisten kreikkalaisten jumalien ja jumalattarien kautta. Monet sen periaatteista ovat jääneet historiaan jo kauan aikaa sitten. Minä ymmärrän minkä tahansa valan kokonaisuutena, johon sitoudutaan joko täysmääräisesti tai ei lainkaan.

 

Suomalaiset lääkärit eivät ole vannoneet Hippokrateen valaa ainakaan yli 20 vuoteen. Vala, jota ei ole vannottu, ei voi velvoittaa ketään mihinkään.

 

Vuodesta 1997 alkaen lääkärit ovat halutessaan voineet vannoa seremoniallisen lääkärinvalan. Lääkärinvala ei ole ristiriidassa eutanasian kanssa. Minun lääkärin etiikkani ei estä eutanasiaa.  

 

 

Luonnollinen kuolema

 

Modernin lääketieteen keinoin manipuloimme ihmisen elämää monin tavoin. Lääketieteen kehittymisen myötä kykymme tähän jatkuvasti kasvaa. Pystymme pitämään ihmisen elimistön ainakin osittain toiminnassa varsin pitkäänkin tilanteissa, joissa luonnollinen kuolema olisi jo tullut. Tällöin olemme puuttuneet tapahtumien ”luonnolliseen” kulkuun ja antaneet ihmisen elämälle ”epäluonnollisen” jatkoajan.

 

Potilaita pitää hoitaa kaikin keinoin vaikeissakin tilanteissa, mikäli arvioimme toivoa saattavan vielä olla. Joskus hyvää tarkoittavat hoidolliset ponnistelut johtavat tilanteeseen, jossa potilaan kuoleminen muuttuu huomattavasti lähtötilannetta vaikeammaksi ja raskaammaksi. Näin tapahtui poikani kohdalla.

 

Poikani luonnollinen kuolema olisi tapahtunut hänen sairastumispäivänään. Huipputason hoidon ansiosta kuolema vältettiin. Sydän ei pysähtynyt ja hän säästyi hiuksenhienosti aivokuolemalta. Päädyttiin tilanteeseen, jossa sydän sykki ja elimistö toimi aivoja lukuun ottamatta. Massiivisen aivovaurion vuoksi poikani elämä kuitenkin käytännössä päättyi. Nykyisen lainsäädännön puitteissa emme pystyneet viemään nopeasti loppuun sitä, minkä luonto oli aloittanut. Meidän piti ryhtyä odottamaan luonnollista kuolemaa luonnottomassa tilanteessa.

 

 

Kalteva pinta

 

Tulin julkisuuteen tarinalla, jossa toivoin eutanasian tulevan mahdolliseksi myös tilanteessa, joka ei mahdu kansalaisaloitteessa esitettyjen kriteerien sisään. Poikani tilanne oli kahdella tavalla näiden kriteerien ulkopuolella: hän oli sekä pieni lapsi että ihminen, joka oli lopullisesti menettänyt kykynsä ilmaista minkäänlaista tahtoaan eutanasian suhteen.

 

Aloitteen mukaisen eutanasian sallimisen pelätään johtavan tulevaisuudessa eutanasian kriteerien löystymiseen. Pelätään, että eutanasia ulotettaisiin koskemaan mm. lapsia. Tästä ilmiöstä käytetään termiä kalteva pinta. Kaltevalle pinnalle ajautumisen ajatellaan olevan sekä väistämätöntä että hallitsematonta ja johtavan ikäviin seurauksiin.

 

Kaltevan pinnan voi nähdä myös tavanomaisena ja suotavana kehityskulkuna, jota voidaan ennakoida ja hallita. Vaikean asian kohtaamista harjoitellaan askel kerrallaan.  

 

Olemme nähneet, että keskustelu eutanasiasta on monille vaikeaa ja pelottavaa. Vaikeaa asiaa on pyritty väistämään puhumalla mieluummin saattohoidosta, jonka kehittämistä kaikkien on helppo kannattaa. Näin kävi mm. eduskunnan lähetekeskustelussa.

 

Lasten eutanasiaa ei ole julkisuudessa tuotu esiin joitain yksittäisiä lyhyitä puheenvuoroja lukuun ottamatta: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lastenklinikan osastonylilääkäri, Helsingin yliopiston professori Harri Saxén totesi v. 2014, että keskustelu lasten eutanasiasta pitäisi aloittaa myös Suomessa (HS 14.2.2014).

 

Äärimmäisen vaikeasti dementoituneista ja muista tahdottomassa/tiedottomassa tilassa olevista ihmisistä ei ole tohdittu keskustella lainkaan. En ole tavannut ketään, joka haluaisi viettää ehkä vuosiakin täysin toimintakyvyttömänä ja maailmasta mitään tietämättömänä sänkypotilaana. Moni pitää sellaista ”elämää” kuolemaakin pahempana kohtalona. Meidän pitäisi vakavasti pohtia, voisiko eutanasia olla mahdollinen myös etukäteen, täydessä ymmärryksessä esitetyn tahdonilmauksen perusteella.

 

Eutanasiakeskustelua pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia kuolevia potilaita. Vaikeat kysymykset tulevat jatkossa joka tapauksessa vastaan. Olisi viisasta käsitellä niitä jo tässä vaiheessa, ennen kuin ensimmäistäkään mahdollista eutanasialakia ryhdytään laatimaan. Miten voisimme vetää eutanasialle perustellut rajat, jos emme tiedä mitä ja miksi jää rajojen ulkopuolelle? Pelkän keskustelun ei pitäisi olla vaarallista, siitä on vielä hyvin pitkä matka toimintaan.

 

 

Eutanasian salliminen ei olisi ongelmatonta

 

Mikään inhimillinen toiminta ei ole täysin ongelmatonta. Eutanasialaista ei pystytä tekemään vedenpitävää. Kriteerit ovat aina jossain määrin tulkinnanvaraisia ja harmaa alue on aina olemassa. On selvää, että eutanasian sallimisen myötä syntyisi tilanteita, joita jouduttaisiin jälkikäteen selvittelemään, myös oikeudessa.

 

Ei rajanveto ole aina mustavalkoista ja helppoa hoidossa muutenkaan. Koska lopettaa aktiivinen parantumiseen tähtäävä hoito? Koska siirtyä varsinaiseen saattohoitoon? Lääketieteellinen hoito on sarja valistuneita arvauksia ja niiden pohjalta tehtäviä päätöksiä.

 

Keskustelu eutanasian rajoista ei tulisi loppumaan. Keskustelu eutanasiasta ei toki tule loppumaan vaikkei sitä missään muodossa tällä erää sallittaisikaan. Mikä laki tai yhteiskunnallinen toiminto olisikaan sellainen, ettei siitä käytäisi keskustelua. Kaikkia lakeja muutetaan, mikäli siihen katsotaan olevan tarve ja eduskunnan enemmistö niin päättää.

 

Kyse on ennen kaikkea siitä, miten arvotamme eutanasian sallimisen oletettuja hyötyjä ja haittoja: mikä on tärkeää, millaisia riskejä olemme valmiit ottamaan ja miten riskit voidaan minimoida? 

 

 

Kiertoilmaisuja

 

Eutanasian vastustajat tapaavat syyttää puolustajia kiertoilmaisujen käytöstä. Eutanasian tai hyvän kuoleman sijasta heidän mielestään pitäisi puhua surmaamisesta, tappamisesta tai murhaamisesta. Sanat ovat hyvin latautuneita. Eutanasiassa on todella kyseessä ihmisen tarkoituksellinen tappaminen. Motiivi on kuitenkin inhimillinen ja hyvää tarkoittava, kärsimyksen vähentäminen.

 

Palliatiivinen sedaatio kuulostaa hienolta lääketieteelliseltä toimenpiteeltä. Sekin on itse asiassa kiertoilmaisu, käytännössä kyseessä on potilaan huumaaminen, pisimilleen vietynä tajuttomaksi huumaaminen. Palliatiivinen sedaatio on tärkeä ja tarpeellinen hoitotoimenpide ja auttaa monia kuolevia, muttei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin tilanteisiin.

 

 

Tunteella vai järjellä?

 

Päätöstä eutanasian sallimisesta tai sallimatta jättämisestä ei voi tehdä pelkästään tunteen perusteella. Kaikki asiaan liittyvät näkökulmat pitää käydä läpi kylmän rauhallista harkintaa käyttäen. Kukaan asiantuntija ei pysty antamaan absoluuttista oikeaa vastausta, koska sellaista ei ole. On vain argumentteja puolesta ja vastaan. Loppujen lopuksi kukin muodostaa kantansa sen perusteella, mikä tuntuu oikealta.

 

Ilman omakohtaista kokemusta rakkaan ihmisen karusta kuolemasta ei voi tietää, miltä se tuntuu ja millaiset jäljet se jättää. Ilman tunnekokemusta on helpompi pysyä ylätasolla filosofoimassa. Kun kova paikka tulee eteen, on pohdintojen aika ohi. Silloin vain toiminnalla on merkitystä.

 

 

2. Einon kuoleminen

 

Kertomalla poikani kuolemasta julkisuudessa halusin herätellä ihmisiä miettimään kuolemaa ja huomaamaan tärkeän kansalaisaloitteen. Halusin haastaa näkemykset siitä, ettei eutanasialle ole tarvetta missään tilanteessa. Ajattelin, että moni olisi hyväksynyt eutanasian Einon kohdalla.  

 

Einon tarinassa ei ole kyse vain eutanasiasta. Tarina kertoo myös lääkärien vaikeudesta kohdata kuolema, vaikeudesta lopettaa kuolinprosessia pitkittävä hoito, hoidon suunnitelmallisuuden puutteesta ja kaikkiaan epäonnistuneesta kuolevan potilaan hoidosta.

 

Tilanne oli kaikille osallisille hyvin vaikea. Haluan kiinnittää huomion toimintatapoihin ja toimintaa rajoittaviin arvoihin ja lakeihin, en yksittäisiin lääkäreihin tai lääkäritiimeihin, jotka varmasti pyrkivät tekemään parhaansa. Se paras ei kuitenkaan ollut mielestäni riittävän hyvä. Tulevaisuudessa meidän pitää pystyä paljon parempaan.

 

Eino sai vaikean aivoverenvuodon täysin yllättäen. Lähtötilanne oli huono ja Eino oli kuolla heti ensimmäisenä päivänä. Viikon kohdalla Eino oli taas kuolemassa ja lääkäri otti puheeksi elinluovutuksen. Jouduimme katsomaan kuolemaa silmästä silmään ja päästämään irti lapsestamme. Eino kuitenkin selvisi kriittisestä vaiheesta ja lääkärit päätyivät jatkamaan hoitoa, koska ajattelivat pientä toivoa olevan. Tämä oli kolme viikkoa kestäneen aktiivihoidon vaihe.

 

Neljännen viikon alussa Eino siirrettiin lastensairaalaan, jossa lääkärit heti totesivat tilanteen olevan täysin toivoton. He rajasivat Einon kaiken aktiivisen hoidon ulkopuolelle. Tästä eteenpäin tehtiin kuolemaa, kuusi pitkää viikkoa.

 

Neljännen viikon lopussa Einon hengitys vaikeutui ja hän oli tukehtumassa. Voimme vain katsoa vierestä, kun lapsemme oli kuolemassa kauhealla tavalla. Nenämahaletku poistettiin eikä Eino enää tämän jälkeen saanut ravintoa. Hoidoksi jäi vain morfiinitippa. Tilanne oli ratkeamassa itsestään.

 

Eino ei kuollutkaan. Viikon päästä pyysimme lääkäreitä lopettamaan jäljellä olevan pienenkin nesteytyksen, jotta Eino saisi kuolla mahdollisimman nopeasti. Lääkärit kuitenkin päättivät, ettei nesteytystä voi kokonaan lopettaa. Einolle ryhdyttiin etsimään jatkohoitopaikkaa. Valittiin puolittainen hoito: kuolemaa ei yritetty estää, mutta sitä ei sallittukaan.

 

Kahden viikon päästä lääkärit suostuivat nesteytyksen lopettamiseen. He kertoivat meille, että edessä olisi raskas episodi. Kuivumisen myötä Einon ulkomuoto tulisi muuttumaan. Kuolema tulisi vasta ehkä kahden tai kolmen viikon päästä.

 

Kipulaastarien vahvuutta piti nostaa asteittain, koska liian vahva opioidilaastari olisi saattanut pysäyttää Einon hengityksen. Tällöin lääkäri olisi tehnyt virheen. Eino olisi kuollut väärällä tavalla. Einon piti kuolla ”oikealla”, ”luonnollisella” tavalla.

 

11 päivää myöhemmin kuolema vihdoin tuli. Oltuaan 5 viikkoa ja 2 päivää ilman ravintoa, 26 päivää pienellä nesteytyksellä ja 11 päivää kokonaan ilman nestettä Eino kuoli kuihtuneena ja kuivuneena. Sairastumisesta oli kulunut yhdeksän viikkoa.

 

Nesteytystä ei lopetettu, koska Eino olisi ollut kuolemassa, eikä elimistö olisi kyennyt enää käyttämään nestettä. Mitään etenevää sairausprosessia ei ollut, se oli pysäytetty teho-osastolla. Nesteytys lopetettiin, jotta Eino kuolisi. Kuivuminen kuoliaaksi oli nopein tapa päästä pois umpikujasta.

 

 

Lopuksi

 

Joku voi todeta, että Einon tarina on yksittäistapaus. Eikä yksittäisen, vaikka miten surullisen, tapauksen vuoksi ole syytä tehdä lakimuutoksia.

 

Totta, kyseessä on vain yksi kuolema. Yksi esimerkki tilanteesta, jossa eutanasia olisi mielestäni inhimillinen tapa toimia. Meillä ei kuitenkaan ole rekisteriä kurjista kuolemista, joten emme tiedä paljonko niitä on. Omaiset harvoin jaksavat tai haluavat kertoa raskaista kokemuksistaan julkisesti. Ja montako yksittäistapausta olisi tarpeeksi?

 

Moni asia Einon hoidossa olisi voitu tehdä toisin. Elintoimintoja ylläpitävästä hoidosta olisi voitu luopua heti kun tilanne oli todettu toivottomaksi. Lääkitys olisi voinut olla koko ajan niin runsasta, ettei Einon kasvoille olisi kertaakaan tullut kivuliasta irvistystä. Kuivumiskuolemaa emme kuitenkaan olisi voineet välttää. Miten kauan Eino olisikaan elänyt ilman nesteitä, jos ne olisi lopetettu 4. hoitoviikolla? Nyt Eino eli 11 päivää, vaikka oli ollut kuukauden ilman ravintoa ja vajaalla nesteytyksellä.

 

Emme olisi halunneet lapsellemme tällaista kuolemaa. Minun on vaikea kuvitella, että Eino itse olisi halunnut kuolla näin. Potilaan kärsimyksen lisäksi merkityksellistä on omaisten kärsimys. Eino oli jo poissa, emme saaneet häneen minkäänlaista kontaktia koko aikana. Toivon totisesti, ettei Eino kokenut mitään millään tietoisuuden tasolla noiden viikkojen aikana. Kaikki mitä Eino viesti ulospäin, kasvojen ilmeillä, oli kärsimystä. Emme voineet lohduttaa lastamme, emme voineet tehdä muuta kuin sietää sietämätöntä. Eino ei tarvinnut hetkeäkään kuolemaansa valmistautumiseen. Me vanhemmat emme tarvinneet aikaa, olimme jo monta kertaa hyvästelleet lapsemme. Vain kuolema toi helpotuksen. Tuskaisen ahdistavat muistot tavasta, jolla Eino kuoli ovat taakkanamme lopun elämäämme. Ketä tai mitä perheemme kituminen palveli?

 

Ajattelemmeko todella, että tämä on pienelle pojalle tai kenellekään hyvä tapa kuolla? Tällainen kuoleminen edustaa nykyistä hoitokäytäntöämme. Voimme tehdä päätöksen ravinnon ja nesteen antamisen lopettamisesta. Tuolloin tehdään tosiasiallisesti päätös potilaan kuolemasta. Kutsumme sitä kuoleman sallimiseksi. Sitten jäädään odottamaan. Mielestäni kuolemankulttuurimme on tältä osin epäinhimillinen. Poikani elämä oli minulle pyhä ja se mitä tapahtui oli tuon pyhyyden rienaamista.

 

Emme voi estää kuolemaa, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten ihminen saa kuolla. Jos pidämme Einon kohtaloa kauheana tapana kuolla, mutta emme tee asialle mitään, on siihen varmasti hyvät ja painavat perusteet.

 

Mikäli eutanasia olisi ollut mahdollista, olisin halunnut itse antaa Einolle tappavat lääkkeet. Koen, että se olisi ollut minun tehtäväni isänä. Eutanasia ei olisi poistanut kärsimystä, mutta se olisi vähentänyt sitä suuresti. Muistaisimme, miten pidimme huolta lapsestamme ja teimme kaiken mitä oli tehtävissä. Loppuun asti. Olisimme pyytäneet läheiset paikalle, lukeneet Einolle iltasadun ja Eino olisi kuollut.

 

 

Toivotan teille kaikille päätöksentekijöille voimia, viisautta ja rohkeutta.

 

 

Helsingissä 7.2.2018

 

Harri Seppälä

Einon isä, lääkäri

 

 

Liite 1: Isä, joka toivoi pienen poikansa kuolevan (blogikirjoitus 25.11.2017, Uusi Suomi)

Liite 2: Kuolevan hoitoon liittyvien käsitteiden sekamelska (blogikirjoitus 10.12.2017, Uusi Suomi)

 

 

 

 

]]>
8 http://harriseppala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250753-eutanasia-3-kuolema-kuivumalla-lausunto-sote-valiokunnalle#comments Kotimaa Eduskunta Eutanasia Sat, 10 Feb 2018 11:09:40 +0000 Harri Seppälä http://harriseppala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250753-eutanasia-3-kuolema-kuivumalla-lausunto-sote-valiokunnalle
Kärnä ja demokratian ongelmat http://artolampila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250624-karna-ja-demokratian-ongelmat <p>Itse kukin on varmasti seurannut kansanedustaja Kärnän taivalta eduskunnassa - jos ei muuta niin lehtien otsikoista. Kärnä on ollut yksi kotimaisen politiikan näkyvistä hahmoista, hyvässä ja pahassa, mikä on tavallaan aika huikea saavutus pienen vaalipiirin ensimmäisen kauden kansanedustajalle.</p><p>En tunne Kärnää, enkä tietääkseni ole häntä koskaan tavannut - somen puolella on tullut joitain kertoja väännettyä milloin mistäkin asiasta. Valitettavasti pitää kuitenkin todeta että hänen kaudessaan kansanedustajana tuntuu konkretisoituvan&nbsp;kaksikin&nbsp;itseäni demokratiassamme huolestuttavaa kysymystä.</p><p>1) Kansanedustajan riippumattomuus</p><p>Kärnä jäi eduskuntavaaleissa varasijalle, mutta koska Paavo Väyrynen päätti jäädä europarlamenttiin aukesi Kärnälle paikka eduskunnan puolella. Hänen paikkansa eduskunnassa on kuitenkin siitä poikkeuksellinen, että Väyrynen voi koska vain passittaa hänet takaisin enontekiön kunnantalolle palaamalla europarlamentista eduskuntaan.</p><p>En tiedä kuinka paljon Kärnä ja Väyrynen ovat kauden kuluessa kommunikoineet, mutta mielestäni on kansanedustajan riippumattomuuden kannalta erittäin ongelmallista toimia tilanteessa jossa hänen mandaatttinsa voidaan koska tahansa viedä pois yksittäisen ihmisen päätöksellä. Teoriassa Väyrysellä (ainakin mikäli ei olisi polttanut siltojaan keskustaan) olisi erinomainen vipuvarsi jolla painostaa Kärnää toimimaan haluamallaan tavalla.&nbsp;</p><p>Olisikin syytä pitää lainsäädännön kautta huolta siitä, että tällainen tilanne ei pääse toistumaan: Mikäli europarlamentaarikko tulee valituksi kansanedustajaksi tulisi hänen joko viipymättä ottaa paikkansa vastaan tai luovuttava siitä.</p><p>2) Trollipolitiikka</p><p>Kärnän jatkuva näkyvyys pohjautuu hänen kärjistävään tapaansa viestiä ja tehdä politiikkaa: Minun on&nbsp;esimerkiksi&nbsp;vaikea uskoa että hän&nbsp;pitäisi ehdottamaansa verovähennysoikeutta totopelitappiolle hyvänä tai edes toteutuskelpoisena ideana, mutta tämänkaltaiset heitot yhdistettynä aktiiviseen viestintään luovat hänelle jatkuvaa näkyvyyttä.&nbsp;</p><p>Ja poliitikolle harvoin on olemassa oikeasti huonoa julkisuutta. Ei ole niin tärkeää mistä nimi muistetaan kunhan se muistetaan - eikä olisi varsinaisesti yllättävää mikäli Kärnä onnistuisi nappaamaan 2019 vaaleista itselleen kansanedustajan paikan.</p><p>Ei toki niin pahaa ettei hyvääkin, pidän oikeasti hyvänä ja tärkeänä sitä että kansanedustajat ja muut päättäjät ovat aktiivisesti läsnä ja vuorovaikuttaa niin tuttujen kuin tuntemattomienkin kanssa&nbsp;myös&nbsp;sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa. Ja tätä jos jotain Kärnä on kautensa aikana tehnyt.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Itse kukin on varmasti seurannut kansanedustaja Kärnän taivalta eduskunnassa - jos ei muuta niin lehtien otsikoista. Kärnä on ollut yksi kotimaisen politiikan näkyvistä hahmoista, hyvässä ja pahassa, mikä on tavallaan aika huikea saavutus pienen vaalipiirin ensimmäisen kauden kansanedustajalle.

En tunne Kärnää, enkä tietääkseni ole häntä koskaan tavannut - somen puolella on tullut joitain kertoja väännettyä milloin mistäkin asiasta. Valitettavasti pitää kuitenkin todeta että hänen kaudessaan kansanedustajana tuntuu konkretisoituvan kaksikin itseäni demokratiassamme huolestuttavaa kysymystä.

1) Kansanedustajan riippumattomuus

Kärnä jäi eduskuntavaaleissa varasijalle, mutta koska Paavo Väyrynen päätti jäädä europarlamenttiin aukesi Kärnälle paikka eduskunnan puolella. Hänen paikkansa eduskunnassa on kuitenkin siitä poikkeuksellinen, että Väyrynen voi koska vain passittaa hänet takaisin enontekiön kunnantalolle palaamalla europarlamentista eduskuntaan.

En tiedä kuinka paljon Kärnä ja Väyrynen ovat kauden kuluessa kommunikoineet, mutta mielestäni on kansanedustajan riippumattomuuden kannalta erittäin ongelmallista toimia tilanteessa jossa hänen mandaatttinsa voidaan koska tahansa viedä pois yksittäisen ihmisen päätöksellä. Teoriassa Väyrysellä (ainakin mikäli ei olisi polttanut siltojaan keskustaan) olisi erinomainen vipuvarsi jolla painostaa Kärnää toimimaan haluamallaan tavalla. 

Olisikin syytä pitää lainsäädännön kautta huolta siitä, että tällainen tilanne ei pääse toistumaan: Mikäli europarlamentaarikko tulee valituksi kansanedustajaksi tulisi hänen joko viipymättä ottaa paikkansa vastaan tai luovuttava siitä.

2) Trollipolitiikka

Kärnän jatkuva näkyvyys pohjautuu hänen kärjistävään tapaansa viestiä ja tehdä politiikkaa: Minun on esimerkiksi vaikea uskoa että hän pitäisi ehdottamaansa verovähennysoikeutta totopelitappiolle hyvänä tai edes toteutuskelpoisena ideana, mutta tämänkaltaiset heitot yhdistettynä aktiiviseen viestintään luovat hänelle jatkuvaa näkyvyyttä. 

Ja poliitikolle harvoin on olemassa oikeasti huonoa julkisuutta. Ei ole niin tärkeää mistä nimi muistetaan kunhan se muistetaan - eikä olisi varsinaisesti yllättävää mikäli Kärnä onnistuisi nappaamaan 2019 vaaleista itselleen kansanedustajan paikan.

Ei toki niin pahaa ettei hyvääkin, pidän oikeasti hyvänä ja tärkeänä sitä että kansanedustajat ja muut päättäjät ovat aktiivisesti läsnä ja vuorovaikuttaa niin tuttujen kuin tuntemattomienkin kanssa myös sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa. Ja tätä jos jotain Kärnä on kautensa aikana tehnyt. 

]]>
0 http://artolampila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250624-karna-ja-demokratian-ongelmat#comments Eduskunta Kärnä Väyrynen Wed, 07 Feb 2018 16:35:03 +0000 Arto Lampila http://artolampila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250624-karna-ja-demokratian-ongelmat